Projekter

God corona-historie - mindfulness til unge

Mindfulness til unge under corona

Resultater fra forløb med unge under corona - sommeren 2020

Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet lavede Corona-hjælpepakke i forbindelse med nedlukningen i marts.

Vi tilbød gratis live online MBSR (mindfulness-baseret stress reduktion) og MBKT (mindfulness-baseret kognitiv terapi) til unge (18-30 år) med ensomhed, stress, angst, depression og kronisk sygdom. Vi slog hold op i forbindelse med nedlukningen, og de blev fyldt op i løbet af få dage.

Resultaterne viste at:

1. De unge fik redskaber til at reducere stress, give plads til sig selv, føle sig som en del af et fælleskab.

Læs kvalitativ rapport om projektet her, udført af antropolog, ph.d. Jeanette Lykkegaard her (PDF). 

2. Mindfulness-træningen nedsatte de unges følelse af ensomhed, og styrkede deres resiliens og trivsel (WHO-5). De fik samtidigt - i løbet af blot 8 uger - målbart nedsat deres stress (PSS), angst (DASS) og depression (DASS).

Find mere viden og værktøjer til unge her: Gratis for unge

Påvirker mindfulness politiske virkelighedsopfattelser?

”Vi mennesker betvivler ofte fakta der udfordrer vores politiske holdninger, selv når disse fakta kommer fra autoritative kilder og eksperter. Dette medfører at højre – og venstreorienterede ofte har meget forskellige opfattelser af, hvorvidt centrale påstande i den offentlige debat er sande eller ej. Dette besværliggør gode demokratiske samtaler mellem politiske modstandere. 

 

Tidligere forskning indikerer, at mindfulness kan øge menneskers evne til at anerkende fakta, der udfordrer deres holdninger. Dette kan skyldes, at mindfulness øger vores evne til at håndtere ubehag associeret med at acceptere fakta, der udfordrer vores verdensanskuelse. Formålet med dette studie er at undersøge, om dette er tilfældet.

 

Deltagerne i forsøget er deltagere i 8 ugers MBSR-kurser udbudt af undervisere fra hele landet. Data indsamles i efterår og vinter 2020.

 

For mere information om projektet, kontakt: Filip Kiil, på fk@ps.au.dk.

Mindfulness i private virksomheder

Projekt Implementering af tilpasset Mindfulness-Baseret Stress Reduktion i private virksomheder er et forskningsprojekt, som skal undersøge muligheden for at implementere mindfulness i små og mellemstore private virksomheder og effekten heraf på både individer og på det psykiske arbejdsmiljø.

Tidligere forskning har vist, at tilpasset Mindfulnessbaseret Stressreduktion (MBSR) leveret primært til offentligt ansatte kan reducere stress og arbejdsrelateret stress samt symptomer på angst og depression og derudover forbedre søvnkvalitet og egenomsorg. Der er endnu ikke lavet tilstrækkeligt forskning om mindfulness på arbejdspladser, og særligt forskning på private arbejdspladser mangler.

En del af projektet består i at systematisk udvikle et version af det dokumenterede effektive MBSR-program, der er tilpasset private virksomheder. Projektet har til formål at bidrage med viden om, hvorvidt det er muligt at bruge mindfulness som et redskab til at forebygge stress og fremme den mentale sundhed blandt ledere og medarbejdere i små og mellemstore virksomheder. Derudover vil projektet generere viden om, hvilken effekt mindfulness kan have på det psykiske arbejdsmiljø, herunder interpersonelle relationer og social kapital.

Målet er at opnå viden om MBSR som en indsats for mental sundhedsfremme og forebyggelse på små og mellemstore private virksomheder samt at udvikle et MBSR-program, der er tilpasset sådanne virksomheder.

Projektet er støttet af Velliv Foreningen og foretages i et samarbejde mellem Dansk Center for Mindfulness og Syddansk Universitet. Projektet løber frem til år 2022. Projektet ledes af lektor ved Dansk Center for Mindfulness,  Aarhus Universitet, Lise Juul. E-mail: lise.juul@clin.au.dk

Nærvær omkring døende

Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende

Projekt Nærvær og empati træning til sundhedsprofessionelle, der arbejder med døende er et forskningsprojekt, hvor Dansk Center for Mindfulness sammen med  Foreningen Nærvær omkring Døende tester et specialudviklet træningsprogram, som sigter mod at forebygge stress og udbrændthed hos hospice medarbejdere.

I arbejdet med livstruede syge og døende er sundhedsprofessionelle ofte dem, der kommer tættest på al den lidelse, der opstår i forbindelse med at være ved at dø. 

Det betyder, at man i sit arbejde er konfronteret med både fysisk, følelsesmæssig, social og eksistentiel lidelse hos patienter og pårørende. 

Konstant at være konfronteret med lidelse kan medføre en ’overinvolvering’ og dermed en følelse af magtesløshed, der kan føre til stress og udbrændthed. Hermed bliver man udsat for ’empati-udmatning’, som det kaldes, når man ikke længere formår at sætte sig ind i patienter og pårørendes livssituation. 

Hospice-medarbejdere er derfor i risikogruppe for mentale sundhedsudfordringer, da arbejdet med døende kan være mentalt og emotionelt belastende. Det tyder derfor på, at det er af stor vigtighed at styrke hospicemedarbejderes evne til at reagere empatisk og at udvise indlevelse, uden at det fører til empati-udmattelse.

Ud fra denne erkendelse har vi tilrettelagt et træningsprogram, der styrker det at være nærværende og udvise empati uden at det i så høj grad belaster den sundhedsprofessionelle personligt. 

Forskningsprojektet gennemføres på baggrund af bevillinger fra Velliv og Aase og Ejnar Danielsens Fond.

Du kan læse mere om træningsprogrammet, forskningsmetoderne og de fremtidige perspektiver her.

God start – mindfulness til sårbare gravide

Projekt God start på familielivet er et udviklings- og forskningsprojekt, som skal skabe en model for et styrket tilbud til sårbare gravide og deres partnere i Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital.

Familieambulatoriet på Amager og Hvidovre Hospital er et tværfagligt tilbud til sårbare gravide, der har behov for ekstra forbyggende svangreomsorg. Hvert år fødes 7.000 børn på Amager og Hvidovre Hospital – landets største fødested. Ca. 800 familier har inden fødslen et forløb i Familieambulatoriet, som er specialiseret i at håndtere svære forløb med bl.a. psykisk sygdom, sociale udfordringer, misbrug af rusmidler, smerteproblematikker, svigt, vold og stress.

Formålet med projektet er, at skabe forløb med udgangspunkt i den enkelte sårbare gravide families behov og udfordringer, som støtter forældrene gennem graviditeten til at skabe trygge og stimulerende rammer for deres kommende barn. Samtidig opkvalificeres det social- og sundhedsfaglige personale, så de i endnu højere grad er rustede til at se, rumme og rådgive gravide familier med ekstra omsorgsbehov.

Dansk Center for Mindfulness har til opgave at udvikle et mindfulness-baseret træningsforløb for gravide med tilknytning til Familieambulatoriet samt at indgå i arbejdet med at udvikle forældreforberedende gruppeforløb.

Mindfulness-træning kan hjælpe sårbare gravide til at være ærligt og kærligt til stede med deres kommende barn. For at være i stand til det skal man som forælder kunne mærke sig selv. Det gælder både de gode og de udfordrende ting, som alle forældre indeholder. Mindfulness-træning er en metode til på en god måde at knytte sig til sig selv og andre og opnå bedre opmærksomhed, humør, empati og robusthed, samt mindre stress og ængstelse,” siger Lone Fjorback, centerleder og overlæge på Dansk Center for Mindfulness.

Projekt God start på familielivet er et samarbejde mellem Amager og Hvidovre Hospital, Mary Fonden, Dansk Center for Mindfulness og Østifterne og løber frem til sommeren 2024. Målet er, at stå med en model for forløb i Familieambulatoriet, som tilbyder sårbare gravide og deres partnere viden og konkrete redskaber, som gør dem bevidste om egne udfordringer, ressourcer og handlemuligheder og støtter dem til at bryde gamle mønstre og klare hverdagen med et lille barn. Model og metoder skal kunne overføres til andre regioners tilbud til særligt sårbare gravide.

Dansk Center for Mindfulness vil løbende gennemføre både kvalitative og kvantitative forskningsprojekter.

For yderligere information, kontakt: Sine Skovbjerg Jakobsen sine.skovbjerg@clin.au.dk

Mindfulness og det grå guld – bevar kognition

Mindfulness-baseret mental sundhedstræning og stressreduktion omkring slutningen af arbejdslivet.

Et nyt forskningsprojekt ved Aarhus Universitet vil afprøve mindfulness-træning som et tilbud for mental sundhedsfremme hos danskere i den sidste del af arbejdslivet.

Forsøgspersonerne - raske danskere mellem 60 og 65 år, som er ansat i erhvervsvirksomheder i Aarhus-området - modtager et kursusforløb, hvor de lærer metoder, som de kan fortsætte med at bruge hjemme. Der måles umiddelbare resultater på stress, livskvalitet, arbejdstilfredshed osv., og samtidig undersøger vi - gennem blandt andet hjerne-scanninger - om metoden på længere sigt kan bidrage til at bevare friskhed og mental fitness.

Se mere om projektet her.

Mindful soldat – MBSR hjælper veteraner

Mindful Soldat – Forskningsevaluering af MBSR til veteraner

En forskningsrapport udgivet i juni 2020 viser, at danske veteraner før et mental træningsforløb med Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) var så plagede af svær stress, at de havde risiko for øget sygelighed og dødelighed og tegn på psykiatrisk lidelse. Efter forløbet var stressniveauet reduceret til niveauer, hvor risikoen ikke længere var øget. Undersøgelsen dokumenterer, at veteranerne finder mindfulness træning meningsfuldt, og at det giver dem redskaber til et bedre liv.

"Undersøgelsen er vigtig, fordi deltagelse i krig, fredsbevarende missioner eller andre internationale operationer i særlig grad er psykisk og fysisk krævende og stressbelastning derfor et uundgåeligt vilkår. Vi har som samfund et fælles ansvar for at forebygge, behandle og rehabilitere udsendte soldater med de bedst videnskabeligt dokumenterede metoder. Her har vi en metode med videnskabelig dokumentation" siger Lone Overby Fjorback, Centerchef og speciallæge i psykiatri ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.  

Centret har med støtte fra Soldaterlegatet trænet 74 danske tidligere udsendte veteraner. Resultaterne er samlet i en forskningsevaluering, der kommer med anbefalinger til Forsvaret om en fremtidig strategi for såvel forebyggelse som behandling, der kan bidrage til danske soldaters og veteraners mentale sundhed. Anbefalingerne er lavet med udgangspunkt i dansk og international forskning. Og veteranernes egen oplevelse af træningsforløbet med MBSR er dokumenteret i kvalitativ analyse.

Læs forskningsevaluering fra 2020.

Læs rapport fra 2014 med hjernescanninger.

Spørgeskema til dig på MBSR- eller MBKT-kurset

Hvordan gik det med at træne hjemme, mens du var på kursus?

Spørgsmålet her stiller en del forskere sig i disse år. For at få en afklaring på det har ph.d. i psykologi Christine Parsons udviklet et spørgeskema, der kan give os mere viden.

Christine Parsons forklarer, at deltagernes oplevelser med hjemmetræningen er afgørende for udbyttet af kurset. Derfor er det vigtigt at vide noget om, hvordan de træner.

"Vi vil gerne forstå mere om, hvordan deltagere træner mindfulness hjemme i løbet af kurset. Besvarelsen af spørgeskemaet vil være hjælpsomt og vigtigt for vores forståelse af folks oplevelser med kurset og træningen", siger hun.   

Spørgeskema er designet til personer, der har deltaget i et otte-ugers kursus i Mindfulness-baseret stressreduction (MBSR) eller Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi (MBKT), på engelsk: Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT).

Selve spørgeskemaet er på engelsk og indeholder blandt andet baggrundspørgsmål om deltageren og om de udfordringer, som folk ind imellem oplever, når de træner hjemme.

Besvarelsen er fuldstændigt anonym og holdes fortroligt. Det er frivilligt at deltage, og du kan til enhver tid trække dig fra spørgeskemaet ved at lukke browseren, inden du indsender sine svar.

Spørgeskemaet er sendt ud til MBSR- og MBKT-lærer i hele verden og indsamlingen af data er i fuld gang.  

 

Ønsker du at deltage og bidrage med væsentlig viden til brug i akademisk sammenhæng, kan du klikke lige her.

 

Hovedforskeren på dette projekt er Christine Parsons, PhD (email: christine.parsons@clin.au.dk), Interacting Minds Center, Aarhus Universitet. Dette projekt er registreret hos Datatilsynets journal nr. 2015-57-0002, Aarhus Universitets journal nr: 2016-051-000001, serienummer 516.

Stressfri hverdag for børn og unge

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere i at undervise i Mindfulness til børn og unge. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed samt reducere stress og øge trivslen hos lærerene.

Vi regner med at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b.

Projektet er et forskningsprojekt. Tidspunkt for uddannelsesstart bliver derfor afgjort ved lodtrækning, og vi indsamler data via spørgeskemaer til lærere og elever. De første hold starter i januar 2019. 

Programmet .b kan du læse mere om her.

Du kan læse mere om projektet her.

Sideløbende er vi ved at udvikle og teste mindfulness-program målrettet unge i gymnasier og erhvervsuddannelser. Og fra januar 2020 kan du som gymnasie- eller erhvervsskolelærer tage en gratis uddannelse i mindfulness til unge. 

Det kan du læse mere om her. 

Formålet med projektet

Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

 

Stressfri hverdag til lærerstuderende

I samarbejde med Via University College undersøger DCM i løbet af 2019-2020, hvorvidt en uddannelse på læreruddannelsen i Region Midt kan forebygge og reducere stress blandt de studerende. 

Uddannelsen består af to dele:

Et stressreduktionskursus - et 8-ugers MBSR-kursus

Undervisning i Relationskompetence.

Vi trækker lod blandt ca 100 deltagere om, hvem der starter på uddannelsen i 2019 og hvem der venter et halvt år. Dem, der venter fungerer som kontrolgruppe.

Du kan læse mere om projektet målrettet lærerstuderende i Region Midt her.

Mindfulness-baseret kognitiv terapi til depression

Depression er en hyppig og inhabiliterende lidelse, som har en tendens til at vende tilbage eller blive kronisk. Efter en episode af depression er risikoen for tilbagefald 50% og efter tre episoder 70-90%.

Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi (MBKT) er en effektiv behandling til forebyggelse af tilbagevendende depression. MBKT har vist at kunne halvere risikoen for tilbagefald på niveau med vedligeholdende antidepressiv medicinsk behandling. Dog mangler vi viden om, hvordan og for hvem MBKT virker bedst.

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge mulige psykologiske, neurale og biologiske årsager til, at MBKT kan forebygge depression, samt undersøge hvilke patienter med tilbagevendende depression, der har bedst gavn af MBKT.

Pressemeddelelse

Compassion-kursus til pårørende

Ph.d projekt: Compassion Cultivation Training (CCT) til pårørende af psykisk syge

Compassion-træning til pårørende. Forskningsprojekt fra efteråret 2018, der skal se på, om pårørende til mennesker med en psykisk lidelse kan reducere symptomer på stress, angst og depression.

I Danmark er der ca. 1.6 millioner mennesker, som er pårørende til en person, der lider af en psykisk sygdom. Af dem er der ca. 10% som dagligt yder omsorgsgivende arbejde for deres kære, samtidig med, at de skal passe arbejde og børn. Forskning fra udlandet viser, at omsorgsgivende pårørende har en 25-50% øget risiko for at udvikle stress, depression, og/eller angst som følge af deres omsorgsgivende arbejde som pårørende.

 

Projektets formål

Ph.d. projektets formål er at undersøge, hvorvidt et 8-ugers kursus i Compassion-træning (CCT), kan nedsætte psykisk lidelse og derved risikoen for, at de pårørende udvikler stress, depression, og angst. 

 

Resultater fra andre CCT-studier

Vi ved fra forskningsresultater af CCT- kurser fra udlandet, at systematisk træning i Compassion

  • øger vores daglige dosis af positive følelser
  • øger empati for andre og os selv
  • øger følelsesregulerings færdigheder, fx accept af svære følelser/tanker
  • nedsætter undertrykkelse af følelser
  • øger robusthed og opmærksomhed
  • nedsætter bekymringer, tankevandring samt negative følelser
  • mindsker stress, depression, og angst. 

Psykolog og certificeret Compassion-underviser Nanja Holland Hansen står bag projektet.

Du kan læse mere om Compassion her.

App som støtte i daglig mindfulness-praksis

I Mindfulness-Baseret Kognitive Terapi (MBKT) og Mindfulness-Baseret Stressreduction (MBSR) er en daglig Mindfulnesspraksis en vigtig del af programmet. En nylig analyse har vist, at der er sammenhæng mellem mængden af ​​hjemmepraksis, som folk tilkendegiver, at de udfører, og det udbytte de har af kurset.

 

Formål med projektet

Det kan være svært at implementere arbejdet i en travl hverdag. Dette projekt forsøger at afdække, hvordan teknologi kan bruges til at støtte folk i deres hjemmepraksis. Sammen med forskere fra Ingeniørhøjskolen (AU, lektor Kasper Jensen) og Human-Computer Interaction (UCC, Irland, Dr. Conor Linehan) tester vi en nyligt designet smartphone-app, der kan støtte kursusdeltagerne.

Det er ph.d. i psykologi Christine Parsons, der arbejder på projektet for Dansk Center for Mindfulness i samarbejde med ICM og Oxford. Læs mere her.

Effektiv stressreduktion – MBSR til stressramte

"Effektiv stressreduktion i Kommunen"

Projektets formål

Projektet ”Effektiv Stressreduktion i Kommunen” er et samarbejde mellem Aarhus Universitet og Aarhus Kommune. Projektet undersøger effekterne af to forskellige stressreduktions-programmer, som pt. tilbydes til borgere i Aarhus Kommune. Formålet er at give Aarhus Kommune et mere kvalificeret udgangspunkt, når den fremover skal give stressramte borgere det mest effektive tilbud. 

 

Manglende viden om stresstilbud

Der er manglende viden om, hvilke stressindsatser der virker bedst. Projektet tager både velkendte og nye spørgeskemaer samt objektive videnskabelige metoder i brug for at opnå detaljeret indsigt i de effekter, borgeren kan opnå ved at følge det ene eller det andet program.

 

Positiv effekt mindskes over tid

Det er velkendt fra tidligere undersøgelser at, en hvilken som helst helbredsfremmende intervention/indsats ofte fører til en oplevelse af umiddelbar bedring. Ligeså velkendt er det dog, at positive effekter af folkesundhedstiltag mindskes over tid. Denne undersøgelse sigter derfor mod at få større indsigt i de faktorer i de forskelige stressindsatser, der har størst betydning for en varig bedring. Dette sker gennem indsamling af detaljeret viden samt opfølgende undersøgelser.

 

Ønsker du at høre mere, kan du kontakte forskere Karen Johanne Pallesen eller Lise Juul.

Effektiv stressreduktion – MBSR på arbejdsplads

I første halvår af 2017 fik medarbejderne på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud (CSB) i Aarhus Kommune tilbuddet om at deltage i et forsøg med Mindfulness-baseret Stressreduktion (MBSR).

I det specialpædagogiske arbejde er stressbelastninger et nærmest uundgåeligt vilkår. Dagligdagen præges af uforudsigelige og emotionelt drænende konflikter med børnene - både verbale og fysiske. Når en medarbejder oplever en overbelastning, går det ud over den ansattes egen trivsel, såvel som relationen til børnene og samarbejdet med kollegaer. Den ultimative konsekvens af stress er sygemeldinger, der indebærer menneskelige såvel som samfundsøkonomiske omkostninger.

Udfra en betragtning om, at det er bedre at forebygge end helbrede, tog centerlederen derfor initiativ til MBSR-projektet i samarbejde med Dansk Center for Mindfulness. Kurset foregik i arbejdstiden.

Resultaterne var gode. Medarbejderne oplevede en reduktion i symptomer på angst og depression, og de blev bedre til at spotte fysiske tegn på stress. Desuden viste målbare biologiske markører en bedre balance i det autonome nervesystemet og altså et bedre fysisk helbred. 

Du kan læse hele rapporten her.

Læs artikel om projektet:

Mindfulness til specialpædagoger giver mindre stress og bedre arbejdsmiljø.