Stressfri hverdag for børn og unge

Forskningsprojekt


Dansk Center for Mindfulness modtog i 2017 12,5 mio. kr. af Folketingets satspuljemidler til at uddanne lærere til at undervise elever i mindfulness. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed.


Formål


Flere og flere børn og unge bliver stressede. Når børn allerede tidligt bliver bevidste om at træne deres mentale sundhed, kan vi på sigt forebygge, at de bliver stressede senere i studielivet eller som voksne. Dette vil spare både menneskelige og økonomiske ressourcer. 

Forskning viser, at børn trives bedre i klasser, hvor mindfulness er integreret, sammenlignet med klasser uden. Med forsøget ønsker vi at mindske stress hos lærere og elever og øge trivslen.

Metode


I projektet forventer vi at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b. Fordi det er et forskningsprojekt, blev tidspunkt for uddannelsesstart afgjort ved lodtrækning, og vi har indsamlet data via spørgeskemaer til lærere og elever. De første hold er startet i januar 2019. 

Sideløbende udvikler og tester vi et mindfulness-program målrettet unge i gymnasier og erhvervsuddannelser. 

Resultater


MBSR reducerer det oplevede stressniveau blandt skolelærerne.

Da skolelærerne startede på uddannelsen, var deres oplevede stressniveau i gennemsnit på et moderat niveau, og de udgjorde dermed ikke en gruppe i højrisiko for eksempelvis sygemelding med stress.

Når vi sammenligner interventionsgruppen med kontrolgruppen, ser vi, at skolelærerne i interventionsgruppen i gennemsnit har reduceret deres oplevede stressniveau statistisk signifikant mere end kontrolgruppen umiddelbart efter afslutningen på MBSR-forløbet. Ved seks måneder efter de påbegyndte MBSR-forløbet, ser vi en endnu større forskel i det oplevede stressniveau mellem de to grupper. Det indikerer, at effekten forøges over tid. Vi fandt ikke nogen statistisk signifikante effekter på andre mentale sundhedsmål, men der var tendens til, at interventionsgruppen havde lidt højere trivsel end kontrolgruppen.

Resultaterne af dette studie vidner om, at det er muligt at reducere skolelæreres oplevede stressniveau ved at inkludere MBSR i en efteruddannelse i at kunne undervise mindfulness i skolen.

Du kan læse mere om de første resultater af at deltage i MBSR som led i læreruddannelsen i Stressfri hverdag for børn og unge her: 

Du kan også læse mere om projektet i grundskolerne og på ungdomsuddannelserne på vores Stressfri-website.

Statusbrev om det engelske studie, MYRIAD, som har undersøgt implementering af .b-programmet

Lærere i projekt ”Stressfri hverdag for børn og unge” (SELFCARE projektet) har i juni 2023 fået tilsendt nedenstående statusbrev med adgang til nye animationsfilm om mindfulness, information om ekstern evaluering og opdatering af viden om mindfulness til børn og unge i skolen, som er et område, hvor der sker rigtig meget forskningsmæssigt.

Animationsfilm
Her er 10 små animationsfilm om mindfulness og mental sundhed, som kan bruges i undervisning https://mindfulness.au.dk/kom-godt-i-gang/find-din-maalgruppe/mindfulness-for-unge

Ekstern evaluering
En ekstern kvalitativ evaluering lavet af Social Respons om vores projekt ’Stressfri hverdag for børn og unge’ viser, at implementering af mindfulness i skolen giver eleverne redskaber til at lære, til at finde ro, og de får et præstationsfrit fællesskab. Den eksterne evaluering viser også, at lærerne, der underviser i mindfulness, ønsker mere ledelsesmæssig opbakning til implementering af mindfulness og mere tid, så de kan støtte de børn, der har det svært.

Forskning
Fra 2019 til 2022 er der kommet dobbelt så mange randomiserede kontrollerede studier, så den opsummerede viden (metaanalyse) fra 2022 indeholder 66 randomiserede studier med i alt > 20.000 børn og unge. Heri konkluderes, at mindfulness til børn og unge har positiv effekt på mental sundhed så som reduktion i angst og stress og forbedret opmærksomhed og regulering af adfærd umiddelbart efter intervention. Forbedringerne kunne dog ikke genfindes ved længerevarende opfølgning, og der er ikke sikker viden om, hvordan mindfulness bedst leveres til børn og unge. En anden ny metaanalyse om mindfulness i skolen konkluderer, at mindfulness kan være mediator for trivsel og godt klassemiljø.


Det engelske studie, MYRIAD, som har undersøgt implementering af .b-programmet ved at uddanne skolelærere til at undervise det, dvs. meget lig det, vi har gjort i vores projekt, har publiceret deres resultater.
Deres studie viser uventet, at implementering af .b ikke er bedre end social og emotionel læring, som var en del af undervisningen i de engelske skoler i forvejen, målt på skolebørns selvrapporterede risiko for psykisk lidelse, styrker og vanskeligheder eller trivsel.


Lærernes mentale sundhed og klassemiljøet blev forbedret efter interventionen. Der er ikke rapporteret bivirkninger i studiet. Skolebørnene i .b - gruppen rapporterede mere hyperaktivitet/uopmærksomhed, panikangst og flere tvangstanker, mens lærerne rapporterede flere børn med følelsesmæssige vanskeligheder. De yngste børn i studiet og dem, der havde dårligst mental sundhed inden mindfulnessundervisningen, rapporterede efterfølgende at have det dårligere end børn fra kontrolskolerne. Forskellene var små og uden klinisk betydning. Det betyder, at der vurderes, at der ikke er børn eller unge, som har fået mere stress, angst eller depression efter .b.


I vores danske projekt er følgende resultater udkommet:
Det randomiserede studie har vist, at I lærere oplever statistisk signifikant mindre stress efter MBSR, som var første del af jeres træningsforløb, op til 6 måneder efter start.
Et andet randomiseret studie har vist store effekter på mental sundhed af MBSR blandt lærerstuderende, når det blev tilbudt som et valgfag på deres uddannelse.
Vi har endnu ikke resultaterne klar vedr. skolebørnene, grundet vores ph.d.-studerende har været på barsel. Dataanalyse og artikelskrivning genoptages efter sommerferien.


Vores vurdering
På Dansk Center for Mindfulness mener vi, at det er vigtigt at lave grundig forskning med brug af forskellige forskningsmetoder til evaluering af intervention. Resultater af randomiserede studier kan sige noget om effekt, men det kan ikke sige noget om mekanismerne. Det engelske MYRIAD studie er et vigtigt studie, vi kan lære meget af. Det er vigtigt at hæfte sig ved, at de i deres analyse fandt, at mindfulness og evne til at regulere adfærd er statistisk signifikante faktorer, der er forbundet med mental sundhed, men at deres implementering af .b tilsyneladende ikke var stærk nok til at påvirke disse faktorer. Det er selvfølgeligt vigtigt at arbejde videre med, hvordan dette kan opnås. Det ville også være hensigtsmæssigt at undersøge dybere, hvad det betyder, at skoleelever efter .b-undervisning, hvor de har trænet opmærksomhed, rapporterer mere uopmærksomhed? Hvad betyder det, at der bliver rapporteret mere mistrivsel? Er det godt eller skidt?


Det er velkendt, at undervisning i mindfulness kan øge bevidstheden om uopmærksomhed og ubehagelige tanker og følelser. Undervisningen i .b har været en introduktion til mindfulness mere end mindfulness træning. Det svarer til introduktion til idræt uden decideret træning eller i hvert fald ikke træning nok til at kunne måle bedre fysisk form.
Mindfulnesstræning inkluderer at erkende og acceptere, at der også er ubehagelige ting i livet og lære, hvordan man hensigtsmæssigt kan være med det. At få et rum, hvor man lærer at svære følelser er en naturlig del af at være menneske, og hvor det er tilladt at tale om, hvordan man har det, er måske ikke en dårlig ting?
Vi er selvfølgelig spændte på vores resultater og ville ønske, at vi havde haft midler til at lave noget mere kvalitativ forskning sideløbende.


Trods de engelske resultater, vurderer vi fra Dansk Center for Mindfulness, at det stadigt er forsvarligt at undervise i .b, men vi vil gerne anbefale at gøre det i de større klasser og have ekstra opmærksomhed på elever, der har det vanskeligt og selvfølgeligt undervise .b med øje på den enkelte elev.


Vi synes, det er vigtigt at huske på, at vi arbejder med noget, der er mere undersøgt end meget andet, der undervises i skolen, og der er stadig meget vi ikke ved, og målet må være at blive klogere sammen. Det skulle jo nødigt være en fordel at jo mindre grundigt forskning og dermed jo mindre, vi ved, jo større sandsynlighed for implementering.


Vi arbejder videre på at undersøge og forstå hvordan, vi bedst hjælper børn og unge til at trives, regulere stress og være med i fællesskaber.


På vegne af forskergruppen,
Lise Juul,
MPH, ph.d., lektor
og
Lone Overby Fjorback
Centerleder, speciallæge i psykiatri, ph.d., lektor
Dansk Center for MindfulnessTestimonial | Anne Dorte Ohrt, lærer Anne Dorte Ohrt er lærer for 4. og 5. klasse på Friskolen i Hinnerup ved Aarhus.
Testimonial | Vibeke Birch Borup, lærer Vibeke Birch Borup er lærer for 6. klasserne på Østervangskolen i Hadsten ved Aarhus.
Testimonial | Mette Maltesen, lærer Mette Maltesen er lærer i udskolingen på Gammelgaardsskolen i Aarhus.


Healthy Habits of Mind Mindfulness og skolestart: Filmen er optaget i en børnehaveklasse i Berkeley, USA, hvor klasselærer Renee Harris har integreret mindfulness i klassen. Vi følger børnene, når de lytter, spiser og bevæger sig med fuld opmærksomhed.
Styr på det hele? En film om unge, der deltager i et Mindfulness-baseret Stressreduktion-kursus (MBSR). Hvordan de oplever pres fra studier, omgivelser og dem selv. Og hvordan de mærker effekten af det otte uger lange MBSR-kursus.
Tak for samarbejde og støtte til


  • Folketingets satspuljemidler


Projektansvarlige


Lone Overby Fjorback

Centerleder

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Lise Juul

Underviser, forsker

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor

lise.juul@clin.au.dk

Heidi Berg Nielsen

Underviser, psykolog

Aut. psykolog, certificeret MBSR- og MBKT-lærer, ACT, IGP

heidi.berg@clin.au.dk

Katinka Gøtzsche

Underviser

.b-programmet, Børns Livskundskab, Hand in Hand

katinka@clin.au.dk

Stina Svejbæk Eriksen

Grafik og administration

stina@clin.au.dk

+45 93 52 19 97