Mindfulness og compassion i en sundhedsfaglig kontekst

Ph.d.-projekt


Forskningsprojektet ”Mindfulness og Compassion i en sundhedsfaglig kontekst” undersøger, hvilken betydning et MBSR-forløb har for sundhedsprofessionelles trivsel og arbejdsmiljø, samt hvordan implementering og vedligeholdelse af mindfulness bedst understøttes i en sundhedsfaglig kontekst.

Projektet gennemføres som et ph.d.-forløb og varetages af Randi Karkov Knudsen, ph.d.-studerende, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.


Formål


Forskningen er klinisk forankret med en ambition om at bidrage med viden om betydningen af at investere i mindfulness-træning til sundhedsprofessionelle i forhold til trivsel og arbejdsmiljø, herunder det kollegiale samarbejde og nærværende omsorg for patienterne. Følgende forskningsspørgsmål undersøges:

  • Hvordan oplever sundhedsprofessionelle at deltage i et MBSR-forløb i forhold til deres trivsel og arbejdsmiljø, herunder deres relation til kollegaer og patienter?
  • Hvordan anvender sundhedsprofessionelle mindfulness i deres kliniske praksis, og hvilke potentialer og udfordringer kan identificeres?
  • Hvordan understøttes implementering og vedligeholdelse af det tillærte i praksis?

Metode


Metodemæssigt er forskningsprojektet inspireret af aktionsforskningen. Forskningsprocessen er inddelt i to dele.

Den første del har til formål at undersøge sundhedsprofessionelles erfaringer med at træne og anvende mindfulness i klinisk praksis. Her anvendes etnografiske metoder som deltagerobservation samt individuelle og fokusgruppeinterviews.

I anden del undersøges spørgsmålet om implementering af mindfulness i klinisk praksis ved brug af workshops.

Afslutningsvis evalueres implementeringsprocessen ved brug af fokusgruppeinterviews.

Resultater


Ph.d.-projektet blev igangsat i september 2021, og dataindsamlingen er i gang, men der foreligger endnu ikke resultater.

Dataindsamlingen foregår i et samarbejde med Hjertesygdomme, Sygehus Lillebælt, og Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens.

Resultaterne fra det pilotforsøg, som er grundlag for, at ph.d.-projektet blev startet, kan læses i artiklen "Health care professionals´experiences of using mindfulness training in a cardiology department – a qualitative study". Kort beskrevet peger pilotforsøget på, at MBSR styrker relationer og kommunikation mellem de deltagende sundhedsprofessionelle, giver større ro og overblik i pressede situationer samt mere fokus og nærvær trods travlhed.


”Jeg har fået mere ro efter mindfulness-forløbet, og jeg har fået en evne til at holde fokus og til at kunne … være tilfreds og glad i den travlhed, der nu er … Og måske også en evne til at parkere de ting, som jeg ikke kan gøre noget ved."

– Sygeplejerske fra pilotprojektet


”At blive mere bevidst om, at nu er det lige det her, der er vigtigt for denne patient, hvor før kunne mine tanker godt være et andet sted. Men jeg har lært, at nu er jeg her, og det er noget, som jeg virkelig tænker, at mindfulness-forløbet har gjort. Altså det har faktisk gjort, at jeg kan være i én ting uden at tænke, at nu bliver alt forskudt. Det er fantastisk ikke – både arbejdsmæssigt og privat”

Sygeplejerske fra pilotprojektet

”Jeg synes, at jeg er blevet meget bedre til at lægge de dårlige følelser væk og tænke okay, så går jeg videre, så det ikke fylder så meget. Det er også noget, vi har lært – at man gerne må have ubehagelige følelser, men at man ikke skal lade dem fylde for meget, at man kan lægge mærke til dem og så slippe dem, og det synes jeg, har været meget flot at lære, for så går man ikke rundt og har det dårligt, fortryder det og tænker på det hele tiden.”

– Læge fra pilotprojektet


Læs mere

  • Randi Karkov Knudsen, Jette Ammentorp, Marie Højriis Storkholm, Sine Skovbjerg, Charlotte Gad Tousig, Connie Timmermann. (2023) The influence of mindfulness-based stress reduction on the work life of healthcare professionals – A qualitative study. https://doi.org/10.1016/j.ctcp.2023.101805
  • Knudsen, R.K., Gregersen, T.A., Ammentorp, J., Tousig, C.G., Timmermann C. (2020) Health care professionals´experiences of using mindfulness training in a Cardiology department – a qualitative study, Scandinavian Journal of Caring Sciences, 2021. DOI:10.1111/scs.12906. https://doi.org/10.1111/scs.12906

Vejledergruppen

  • hovedvejleder Connie Timmermann, ph.d. og lektor ved Center for Forskning i Patientkommunikation, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet,
  • medvejleder Sine Skovbjerg, lektor og ph.d. ved Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet,
  • medvejleder Marie Højriis Storkholm, Cheflæge ved Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Horsens, ph.d. og ekstern lektor ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet,
  • og medvejleder Jette Ammentorp, professor, ph.d., forskningsleder, Center for Forskning i Patientkommunikation, Odense Universitetshospital, Klinisk Institut, Syddansk Universitet.
Projektansvarlige


Randi Karkov Knudsen

Ph.d.-studerende (SDU)

Cand.cur.

rkknudsen@health.sdu.dk 

Sine Skovbjerg

Underviser, forsker

Lektor, ph.d., medvejleder

sine.skovbjerg@clin.au.dk