MBSR-uddannelsen

Om MBSR-uddannelsen

MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion. Det er et 8-ugers manualiseret program udviklet til at forbedrer mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst, depression og smerter.

Uddannelsen forudsætter, at du er indstillet på at arbejde med dig selv. Det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte, angst og sorg med opmærksomhed og medfølelse.

Derfor indeholder uddannelsen de nødvendige teoretiske og praktiske elementer, der tilsammen udvikler dine kompetencer som MBSR-lærer.

Målgruppe

Uddannelsen henvender sig til dig, der ønsker at arbejde professionelt med mindfulness-baseret stressreduktion. 

Varighed

2-2,5 år.

Pris

kr. 63.826,- for uddannelsens grundlæggende del. Al undervisning er momsfritaget.

Hertil kommer betaling for ophold i forbindelse med modul 1-3, stilhedsretreats og seminardage.

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen består som minimum af tre moduler, seks seminarer, gruppe- og individuel supervision samt en række retreats.

Undervisning

Hovedansvarlige er Lone Overby Fjorback (speciallæge og ph.d. i mindfulness) og Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness).
Hvorfor tage MBSR-uddannelsen? • Når du tager en uddannelse i MBSR hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet, har du sikkerhed for, at den uddannelse, du tager, er kvalitetssikret. Programmet, du lærer at undervise i, er veldokumenteret. Med andre ord kan du med fuldstændig sikkerhed sige, at det program, du underviser i, virker.

 • MBSR er det første mindfulness-program, der er koblet sammen med forskning. Og det program, som andre mindfulness-programmer bygger på. Nu er der over 100 videnskabeligt dokumenterede undersøgelser, der har vist, at MBSR-programmet effektivt kan forbedre livskvalitet, sundhed og trivsel og reducere symptomer på stress, angst, depression og smerter
 • Du kan kalde dig MBSR-lærer og har sikkerhed for, at MBSR-programmet og MBSR-uddannelsen har dokumenteret effekt
 • Vores undervisere på MBSR-uddannelsen er certificeret til at uddanne MBSR-undervisere, og vi har affilieret samarbejde med Mindfulness Center, Brown University, der er et af verdens bedste universiteter. 
 • Hovedansvarlige for MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet er Lone Overby Fjorback (speciallæge og ph.d. i mindfulness) og Jacob Piet (psykolog og ph.d. i mindfulness). Begge deltager i en international styregruppe, der – sammen med seniorlærere rundt om i verden – sætter standarder for MBSR-læreruddannelsen.
 • Da det er fra MBSR, at andre mindfulness-programmer er udviklet, kan du efterfølgende specialisere dig i at arbejde med mindfulness tilrettet specifikke grupper, for eksempel børn, unge, ledere, psykisk sårbare, veteraner, medarbejdere, arbejdsløse m.m.

 • Med tillægskurser og hvis du har akademisk og klinisk viden om depression og kognitiv terapi, kan du opkvalificeres til at undervise i Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi.

 • Vores certificering er international. Du bliver certificeret gennem Global Mindfulness Collaborative, der er en sammenslutning af institutioner og organisationer, der uddanner MBSR lærere, og hvor underviserne er uddannet MBSR Teacher Trainers på Center for Mindfulness, University of Massachusetts Medical school eller Brown University.
 • Vores undervisere på MBSR-uddannelsen underviser også i USA.
 • Vi er de eneste i Danmark, der er uddannede til at uddanne MBSR-lærere. MBSR-programmet er en beskyttet titel i USA.
 • Dansk Center for Mindfulness er et forskningscenter, og underviserne på MBSR-uddannelsen ved Aarhus Universitet bidrager til forskning og er opdaterede på den nyeste viden indenfor træning af mental sundhed. Adgangskrav og opbygningFase 1: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen

 • Relevant professionel uddannelse. 
  Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder, men enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du at ansøge om MBSR-undervisercertificering skal du være i besiddelse af en akademisk grad eller kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring inden for et relateret arbejdsområde. 
 • Færdiggørelse af et 8-ugers MBSR kursus som deltager. Det første skridt på vej til uddannelse som MBSR-underviser sker gennem aktiv deltagelse i et 8-ugers MBSR kursusforløb, der varetages af en godkendt/registreret MBSR lærer. Herigennem får du mulighed for at opleve og erfare MBSR-programmet direkte med begyndende forståelse for hvad det vil sige at være en MBSR deltager.  Hertil kommer muligheden for at lære fra de andre deltagere på holdet.


MBSR-kursus findes bl.a. ved Dansk Center for Mindfulness (se her for næste hold).

I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre et 8-ugers MBSR-kursus, kan kravet imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.  

 • Deltagelse i mindst et mindfulness meditationsretreat. At undervise i MBSR afhænger af og er tæt forbundet med din egen erfaring med og forståelse af mindfulness meditationspraksis. Inden påbegyndelse af grundlæggende studier og træning, må du derfor have gennemført et eller flere 5-10 dages mindfulness meditationsretreats i stilhed, varetaget af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Kun intensive retreats med fokus på træning af mindfulness meditation kvalificerer til at opfylde forudsætningerne for deltagelse i MBSR-uddannelsens professionelle træning. Disse retreats skal foregå som internatophold. Klik her for mere information om deltagelse i retreat.
 • En daglig mindfulness meditationspraksis på minimum et år.

Fase 2: Grunduddannelse - 'MBSR-lærer niveau 1'

MBSR-uddannelsen fase 2 består overordnet af:
 

 • Modul 1 -  Afholdes som 4½ dages internat, typisk i februar eller november (2 gange årligt).     
 • Modul 2 -  Afholdes som 4½ dages internat, typisk i august/september (1 gang om året).
 • Seminardage - Minimum 6 x 2 dages seminar. Du bestemmer selv, hvornår i din uddannelse.
   
 • Stilhedsretreat - Yderligere et 5-10 dages stilhedsretreat varetaget af en DCM-anerkendt underviser. 
 • Modul 3 - Afholdes som 9 dages internat (1 gang årligt). 

Efter færdiggørelse af Modul 1 opfordrer vi deltagerne til at begynde at undervise i elementer af MBSR-programmet. Det kan fx være en workshop som introduktion til mindfulness.

Efter fuldendt Modul 3 opfylder du minimumskravene for at påbegynde undervisning af det samlede 8-ugers MBSR-kursus og må nu kalde dig MBSR-lærer niveau 1

Se mere info om tid og sted under Ansøgning.  


Detaljeret beskrivelse:
 

 • Modul 1 og Modul 2. Denne del af den professionelle træning giver mulighed for fordybelse i MBSR-programmet. Dette indebærer udforskning af centrale emner og spørgsmål, som opstår på baggrund af erfaring med MBSR-programmet og dets grundlæggende principper. Modul 1 vil primært være oplevelsesorienteret med fordybelse i de forskellige guidede mindfulness-øvelser og centrale temaer. På Modul 2 vil der være begyndende træning i guidning af formelle og uformelle mindfulnessøvelser. Der vil være gruppearbejde, hvor I diskuterer og præsenterer elementer fra MBSR-programmet. Du bliver desuden indført i perspektiver på menneskelig læring og udvikling.

  Begge moduler består af 4½ dage som internat (99 timer pr. modul inkl. forberedelse).
   
 • Seminarundervisning. Denne del af uddannelsen består af seks gange 2-dages holdundervisning med fokus på tilegnelse af teori, empiri og perspektiver på praktisk anvendelse. Seminarundervisningen er vigtig for at kunne formidle MBSR til andre, og uddannelsen kræver deltagelse i minimum seks seminarer.

  Emner kan være:
   
  • Videnskab om mindfulness
  • Grundlæggende stress-fysiologi
  • Anvendelse af anekdoter, metaforer og poesi i undervisningen
  • Erfaringsbaseret læring
  • Forståelse for gruppedynamikker 
  • Interpersonel mindfulness
  • Buddhistisk psykologi
  • Basal psykiatri
  • Yoga
  • Etik
  • Mindfulness i arbejdslivet
  • Inquiry.
    
  Der er fokus på deltagernes egne processer og erfaringer samt træning og udvikling af specifikke MBSR-underviserfærdigheder. Du vælger selv, hvornår på uddannelsen, du deltager i seminarerne. (36 timer pr. 2-dages seminar inkl. forberedelse).
 • Fortløbende personlig og professionel udvikling. Denne del omfatter daglig mindfulness meditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidshedstræning. Det er den nødvendige personlige og professionelle integration af den form for mindfulnessmeditation, som ligger til grund for MBSR. Den daglige træning af krop og sind er det basale erfaringsgrundlag, som vi underviser ud fra i MBSR. Med andre ord har underviseren gennem egen træning fået kendskab til det landskab af erfaringer, som deltagerne bevæger sig ud i, når de påbegynder et MBSR-kursus. 

  Forudsætninger for at påbegynde Modul 3 er følgende: To eller flere 5-7 dages mindfulnessmeditations-retreats i stilhed varetaget af en kompetent og DCM-anerkendt mindfulnessmeditationslærer samt egen erfaring med at undervise i elementer af MBSR-programmet.
   
 • Modul 3. Dette 8-dages forløb, der foregår som internat, har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder. Det vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem fokuseret indre arbejde og stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet, herunder elementer der vedrører præsentation og didaktisk formidling, guiding i meditation og yoga øvelser, enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse), gruppedynamik og forberedelse af eget undervisningsmateriale. Efter vellykket færdiggørelse af Modul 3 er du i besiddelse af minimumskvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers MBSR-kurser (136 timer inkl. forberedelse).

Fase 3: Videregående træning og supervision - 'MBSR-lærer niveau 2'

MBSR-uddannelsen fase 3 består af:
 

 • Gruppesupervision. Imens du underviser i dine første 1-3 MBSR-forløb, deltager du i gruppesupervision. Den består af 8 online sessioner af 2 timers varighed. Der vil være max 8 deltagere per gruppe. Gruppesupervisionen er en kombination af fortsatte studier, dybere forståelse af curriculum samt forfining af praktiske færdigheder som underviser. Der vil være hjemmearbejde fra gang til gang.
   
 • Individuel supervision. Individuel supervision påbegyndes efter, du har undervist i 4-6 MBSR-forløb. Individuel supervision består af 10 online sessioner af 1 times varighed. Fokus er på indholdet i curriculum såvel som de udfordringer, du oplever som underviser. Supervisionen tilrettelægges således, at den følger dit eget undervisningsforløb. 
 • Vedvarende personlig og professionel udvikling. Herunder daglig mindfulness meditationspraksis, yoga og anden kropslig forankret bevidsthedstræning. Udvikling som MBSR-lærer indbefatter at arbejde med din egen personlighed. Her kan det være hjælpsomt med terapi til at kaste lys på de sider af din egen person, der kan stå i vejen for din undervisning. 
   
 • MBSR Insight Retreat. Dette 7-dages stilhedsretreat er målrettet MBSR-lærere. Retreatet er en udforskning af de visdoms-principper, der ligger til grund for MBSR som en vej til øget bevidst nærvær og bedre håndtering af stress. Insight retreatet skal tages senest inden certificering. (99 timer inkl. forberedelse).

Fase 4: Certificering - 'Certificeret MBSR-lærer'

Certificering som underviser i MBSR sker gennem Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet i samarbejde med Brown University, USA. Certificering som MBSR-underviser er en anerkendelse af dine kompetencer som MBSR-underviser. Herunder dybdegående forståelse for MBSR samt evne til at gennemføre MBSR programmet effektivt i overensstemmelse med grundlæggende værdier og standarder for MBSR-undervisere. 

Vurdering af ansøgning om MBSR-underviser certificering: Efter din ansøgning har været igennem en omfattende review-process, er det muligt, at du vil blive bedt om at forbedre og forfine din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og supervision. Det er også muligt, at du vil blive bedt om at videreudvikle og justere dit undervisningsmateriale. MBSR-undervisercertificering vil blive tildelt, når du opfylder samtlige kriterier for tilfredsstillende MBSR-underviserkompetencer.

Vedvarende personlig og professionel træning

I tillæg til deltagelse i uddannelsens forskellige træningsprogrammer, er det vigtigt, at du dedikerer dig til vedvarende udforskning af følgende indbyrdes forbundne områder for studier og personlig udvikling:

 • Mindfulness meditation – daglig praksis og retreats. Vedvarende og vedholdende engagement i en daglig mindfulness meditationspraksis samt deltagelse i retreats vil fordybe din forståelse af, hvad det vil sige at være en fuldt ud parat og kvalificeret MBSR-lærer.
 • Forpligtelse til vedvarende personlig udvikling. At du fortsat lærer mest muligt om egen personlighed og egne mønstre i relation til andre mennesker er nødvendigt, hvis du ønsker at blive en effektiv MBSR-lærer. Det er en type af viden, der fordrer vedvarende indre arbejde og selv-undersøgelse.
 • Træning i yoga og andre former for kropsligt forankret træning. Værdsættelse af kroppen og arbejde med øget kropsbevidsthed er essentiel for forståelse og direkte erfaring af mindfulness. Vi anbefaler at deltagere på uddannelsen træner mindful Hatha yoga samt andre former for kropslig funderet bevidsthedstræning.

Pensum/litteraturliste - obligatorisk læsning

 • Bog: Jon Kabatt-Zinn ”Full Catastrophe Living” (dansk: “Lev med livets katastrofer”)
 • Bog: Saki Santorelli “Heal Thy Self” (dansk: Bliv hel)
 • Bog: Lone Fjorback “MINDFULNESS” - udleveres på modul 1
 • Bog: Donald Mccown ”Teaching mindfulness”
 • Artikler - udleveres


UndervisereLone Overby Fjorback

Centerleder, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret MBSR-underviser fra Center for Mindfulness, UMASS og Mindfulness Center, Brown University, USA.

Lone Overby Fjorback blev uddannet speciallæge i psykiatri i 2011. Siden 1989 har hun haft en daglig meditations- og yogapraksis, og hun har gennem tiden kombineret denne lidenskab med sin lægefaglige karriere.

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Forskningsprofil

Jacob Piet

Psykolog, ph.d., certificeret MBSR-underviser fra Center for Mindfulness, UMASS og Mindfulness Center, Brown University, USA.

Jacob Piet er psykolog og ph.d. fra Psykologisk Institut, Aarhus Universitet. Han har forsket i virkningen af Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) og mindfulness-baseret kognitiv terapi (MBKT) over for blandt andet stress, angst og depression.

jacobpiet@clin.au.dk

Forskningsprofil

Heidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR- og MBKT-underviser, ACT, IGP

Heidi varetager kurser i MBSR, MBKT og uddannelse af undervisere. Heidi er en af nøglepersonerne i ”Stressfri hverdag for børn og unge”, hvor vi uddanner 250 lærere i grundskolen og på ungdomsuddannelser.

heidi.berg@clin.au.dkPrisoversigt


Uddannelsens grundlæggende del

Du skal regne med minimum 2 – 2½ år, før du kan undervise i hele 8-ugers MBSR-kurset. Uddannelsen er baseret på, at du har arbejde ved siden af. 

For uddannelsens grundlæggende del er prisen 63.826 kroner - al undervisning er momsfritaget. Hertil kommer betaling for ophold i forbindelse med modul 1-3:

Uddannelseselement

Pris for undervisningen

Tillæg

Modul 1  10.968 kr.  Ophold, ca. 1.200 kr. inkl. moms pr døgn
Modul 2 10.968 kr. Ophold, ca. 1.200 kr. inkl. moms pr døgn  
Modul 3 18.500 kr. Ophold, ca. 1.200 kr. inkl. moms pr døgn  
Supervision, gruppe 5.390 kr.

Betalingen falder pr. modul, du deltager i, og du kan tage uddannelsen i det tempo, der passer for dig.  

Udover undervisningselementerne er det et krav, at der gennemføres retreats - minimum 2 á 5-7 dages varighed inden modul 3.

Seminardage

Der er krav om 6 seminar á 2 dage. Seminarene kan fordeles over hele uddannelsens forløb:  

Uddannelseselement

Pris for undervisningen

Tillæg

Seminardage 18.000 kr. Muligvis ophold i forbindelse med dagene

Certificering

For certificering skal følgende gennemføres:

Uddannelseselement

Pris for undervisningen

Tillæg

Supervision, individuel 12.000 kr.
7 dages kursus "MBSR in medicine, practice & science" 20.000 kr. Ophold, ca 1.200 kr. inkl. moms per døgn
Certificeringsproces 12.000 kr. inkl. moms

Stilhedsretreats og kursus i MBSR er ikke medregnet i uddannelsesforløbet, da der kan være stor variation i pris.

Uddannelsens pris tilpasses årligt, typisk pr. august.  Ansøgning om optagelse på uddannelsen og moduler


MBSR-uddannelsens modul 1, februar 2023

Den 23.-27. februar 2023 holder Dansk Center for Mindfulness uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1. 

Ansøgningsfrist er fredag d. 16. december 2022.

Optagelseskriterier

 • Deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursus
 • En stabil mindfulness meditationspraksis
 • Deltagelse i et stilhedsretreat á 5-7 dages varighed (ved manglende retreat-erfaring, kan du få dispensation fra dette kriterium).

Tid

Start torsdag den 23. februar kl. 14 - slut mandag den 27. februar kl. 13.

Pris

10.968 kr. - dækker undervisning og materialer (undervisningen er fritaget for moms).
Hertil kommer beløb for kost og logi, ca 1.650 kr. inkl. moms pr. døgn.

Ansøgning om optagelse

For at starte på uddannelsen skal du sende en ansøgning om optagelse. Din ansøgning skal indeholde:

 • Motivation
 • Meditationserfaring 
 • Dokumentation for gennemført 8 ugers MBSR forløb, årstal + underviser - eller tilsvarende oplysninger
 • Dokumentation for gennemført stilheds retreat(s) - eller tilsvarende oplysninger
 • Uddannelsesbaggrund - vedlæg cv med foto
 • Andet, du mener, kan være relevant.

MBSR-uddannelsens modul 3, 2023

Forhåndstilmelding åbner september 2022


Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 3 er et 8-dages internat undervisningsforløb.

Modul 3 har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder og vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem:

 • Fokuseret indre arbejde
 • Stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet
 • Præsentation og didaktisk formidling
 • Guiding i meditation
 • Guiding i yoga øvelser
 • Enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse)
 • Gruppedynamik
 • Forberedelse af eget undervisningsmateriale.

Efter vellykket færdiggørelse af modul 3 er du i besiddelse af minimums-kvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers kurser i MBSR.

Optagelseskriterier

 • Gennemført "Uddannelse i Mindfulness-baseret stressreduktion modul 1 og 2" 
 • Deltagelse i minimum ét 8-ugers kursus i MBSR
 • Gennemført minimum to stilhedsretreats á 5-7 dages varighed.

Tid og sted

Tid og sted for 2023 annonceres september 2022.

Gruppesupervision i MBSR

Mødegange, kommende gruppesupervision:
Uge 43-50, torsdage den 27/10 - 15/12 2022, uge 44 dog onsdag den 2/11, alle dage kl. 15-17.

Supervisor: Susanne Bruggisser

Tilmelding: Send mail til mindfulness@clin.au.dk


Gruppesupervision i MBSR: Påbegyndelse af undervisning

Via online møderum, mødes du og op til seks andre MBSR-undervisere med en certificeret MBSR-seniorunderviser over 8 gange i et supervisionsforum. Uge for uge gennemgår I som gruppe MBSR-kursets forskellige mødegange, inklusive orienteringsmødet og heldagssessionen.

Gruppesupervision er særligt designet til nye MBSR-undervisere, der har gennemført Modul 3.
Sammen med andre nye MBSR-undervisere analyserer, studerer og undersøger I elementer og undervisningskompetencer for hver mødegang i MBSR-kurset. Faciliteret af en MBSR-seniorunderviser, får du erfaring og dybde med den dynamiske form MBSR-kurset har. Ved udforskning af de temaer, der opstår - både i undervisningsrummet og i dig som MBSR-lærer. Udforskningen vil blive understøttet af Mindfulness-Based Interventions Teacher Assessment.

Diskussion af praksis og udvikling som underviser

Derudover vil vi diskutere, hvordan du forbereder dig til undervisningen (herunder materialer og lydfiler), hvordan du møder dig selv i praksis med undervisningen, inquiry med deltagerne, og hvad der netop nu opstår i vores sind og hjerte, efterhånden som vi begynder at lære os selv at kende gennem MBSR-underviserpraksis.

Der vil ved hver mødegang være mulighed for ganske kort at dele hvor hver enkelt MBSR-lærer er i deres virke og også mulighed for at guide en kort mindfulness-øvelse i starten af hver session.
Yderligere detaljer omkring supervisionen vil blive beskrevet ved første session.

Der indgår forberedelse ca. 30 min. dagligt mellem hver mødegang. Materialer sendes ud inden start.

Forudsætninger for deltagelse i gruppesupervision

 • Gennemført Modul 1, 2 og 3
 • Undervisningserfaring fra 0-3 MBSR-kurser eller planer om at begynde undervisningen inden for seks måneder fra start af supervisionen
  Deltagelse i gruppesupervision kan fint lade sig gøre, selvom du ikke lige i den periode har ansvaret for et kursus. De erfaringer, du allerede har fra tidligere kurser, kan fint ligge grund for arbejdet ved hver session.

Logistik

 • 8 mødegange på en fastlagt ugedag og tid
 • 2 timer pr. gang
 • 6 - 8 deltagere pr. gruppe.

Pris

5.390,- kr. ekskl. moms (supervision er momsfritaget)

I forbindelse med uddannelsen som underviser i MBSR er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisionsforløb og minimum et gennemført individuelt supervisionsforløb.  

Individuel supervision i MBSR

Ved individuel supervision er du aktivt engageret i en-til-en dialog med en certificeret MBSR-seniorunderviser for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Via online møderum eller pr. telefon, vil du undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.

Forudsætninger for individuel supervision

 • Gennemført Modul 1, 2 og 3
 • 3 godkendte retreats
 • MBSR gruppesupervision (krav ved påbegyndt uddannelse efter 1. januar 2017)
 • MBSR-undervisningserfaring: 4-8 MBSR-kurser

Ansøgning om individuel supervision

Supervision planlægges individuelt i den samme periode, som du underviser et 8-ugers MBSR-kursus, inklusiv orienteringsmøde og heldagssession. Der er krav om 10 supervisions-sessioner.

Ansøg minimum otte uger før planlagt orienteringsmøde og kursus.

I ansøgningen oplyses præcise datoer og tid på dagen for det kommende kursus for alle 10 mødegange.

MBSR-seniorunderviser/supervisor vil blive tildelt i forhold til tilgængelighed og timing af dit planlagte 8-ugers MBSR-kursus.

Varighed pr. session

50-60 minutter.

Pris

12.000,- kr. ekskl. moms

Ansøgning

Send din ansøgning til mindfulness@clin.au.dk.

I forbindelse med uddannelsen som underviser i MBSR er der krav om minimum et gennemført gruppesupervisionsforløb og minimum et gennemført individuelt supervisionsforløb.    

Certificering i MBSR

Ved påbegyndt uddannelse i MBSR før 2019, skal ansøgningen om certificering indeholde følgende:

 • Gennemførelse af samtlige moduler på MBSR-læreruddannelsen (se Adgangskrav og opbygning)
 • Individuel supervision (10 sessioner)
 • Gennemførelse af mindst fire kvalificerende retreats
 • Videooptagelse af mødegang 5 fra din undervisning af MBSR forløbet.
  Der kan anmodes om yderligere film, hvis det er nødvendigt for at kunne vurdere din undervisning
 • En kort skriftlig redegørelse af din forståelse af de etiske fundamenter af MBSR (max 250 ord)
 • En udtalelse fra din supervisor
 • Materialer fra din undervisning, inklusive:
  - Plan for undervisningen
  - Udleverede materialer til hjemmearbejde
  - Lydoptagelser af dine guidninger
 • Liste over gennemførte MBSR forløb (datoer, antal deltagere)
 • Dit CV

Certificeringsprocessen vil tage to måneder. Indsendes materiale op til længere ferieperiode (sommer/årsskifte) kan der være tillægstid.

Du vil blive kontaktet ved spørgsmål eller behov for uddybelse af fremsendte materiale

Har du spørgsmål, kontakt os venligst via mail: mindfulness@clin.au.dk.Ofte stillede spørgsmål


Hvad koster det?

Den grundlæggende del af MBSR-uddannelsen koster 63.826 kroner. Al undervisning er momsfritaget. Hertil kommer udgifter til ophold samt til retreats og MBSR-kursus, der er en del af kravene for at gå på uddannelsen. Læs mere i prisoversigten for MBSR-uddannelsen.

Hvor lang tid tager det?

Du skal regne med minimum 2-2,5 år før, at du kan undervise i hele 8-ugers MBSR-kurset. Læs mere om uddannelsens indhold under Adgangskrav og opbygning.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig første modul ved at skrive en motiveret ansøgning, som du vedhæfter i ansøgningsskemaet her.

Tilmeldingslink til de øvrige moduler finder du under det enkelte moduls fane under Ansøgning.

Men der er ikke noget tilmeldingslink?

Er der ikke kommet tilmeldingslink på endnu, kommer det snarest – vi takker for din tålmodighed! Og der skal nok være en plads til dig, særligt hvis du allerede er i gang med uddannelsen.

Følg med på vores sociale medier, hvor vi også skriver om muligheden for tilmelding til kurser, moduler og retreats.

Hvad kræver deltagelse?

Inden du kan tage første modul af MBSR-uddannelsen, skal du have opøvet en daglig meditations-praksis i minimum et halvt år. Du skal have deltaget på et 8-ugers MBSR-kursus samt været på et retreat, der lever op til kravene for MBSR-uddannelsen.

Læs mere under fanen “Forudsætninger for optagelse på uddannelse" under Adgangskrav og opbygning.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er optaget?

Du får med det samme en bekræftelse på, at din ansøgning er vel modtaget. Du vil få svar omkring en uge efter deadline for ansøgning.

Hvad er MBSR?

MBSR står for Mindfulness-baseret stressreduktion og er et 8-ugers meditations-, yoga- og psykoeducations-program. Det er udviklet af Jon Kabat-Zinn for 40 år siden og er siden blevet undersøgt og dokumenteret for sin effekt hos både raske og syge. Særligt patienter med flere psykiske lidelser samt kroniske smerter er blevet velundersøgt, og evidensen af programmets effekt er meget veldokumenteret. Når folk taler om, at der er evidens for, at mindfulness virker, er det som oftest forskningen i dette program, de refererer til.

Læs mere om MBSR-kurset.

Læs mere om mindfulness og MBSR generelt.