Compassion-uddannelsen

Om Compassion-uddannelsen

Uddannelsen kvalificerer dig til at undervise det 8-ugers manualiserede Træning i compassion-kursus (TIC), som er udviklet hos Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Compassion-uddannelsen er en grundig indføring i compassion, den forskningsmæssige, psykologiske, etiske og filosofiske baggrund samt praktisk træning i at undervise i compassion med udgangspunkt i den forskning, der er på området.

Du har mulighed for specialisering inden for kerneområderne pårørende, sundhedsprofessionelle og ledere.  

Uddannelsen forudsætter, at du er indstillet på at arbejde med dig selv. Det er et stort ansvar, og det kræver en stor indsats at kunne møde både din egen og andres stress, smerte og sorg med venlighed og compassion.

Målgruppe

Uddannelsen er åben for alle, forudsat at du har gennemført TIC- og CFE-kurset.

Grunduddannelsen henvender sig til dig, som vil have en dybere forståelse for compassion og compassion-træning.

Specialistuddannelsen henvender sig til professionelle, fx sundhedsprofessionelle, ledere, HR og selvstændige, som vil implementere og undervise i TIC-kurset på arbejdspladser, i organisationer eller institutioner.

Varighed

1-1,5 år.

Pris

kr. 46.080,- for undervisning, grund- og specialistuddannelse (160 timer, momsfritaget)

kr. 32.256,- for undervisning, grunduddannelsen (112 timer, momsfritaget).

Uddannelsens opbygning

Grunduddannelsen består af to internater, supervision og live-online undervisningsmoduler.

Specialistuddannelsen består af to seminarer a to undervisningsdage og supervision. 

Efter endt uddannelse kommer et praktikum, hvor du underviser i TIC-kurset med ugentlig supervision.

Undervisning

Hovedansvarlige for Compassion-uddannelsen er Nanja Holland Hansen (psykolog, ph.d.) og Lone Overby Fjorback (speciallæge og ph.d. i mindfulness).

Bemærk! Ansøgningsfristen er 1. juni 2022 for start 1. september 2022.
Se mere under "Ansøg om optagelse på uddannelsen".
Hvorfor tage Compassion-uddannelsen?


Hvad får jeg ud af at tage uddannelsen?

 • Kvalifikationer til at undervise det evidensbaserede 8-ugers manualiserede Træning i compassion-kursus (TIC) udviklet af Dansk Center for Mindfulness fra Aarhus Universitet.
 • Mulighed for at bringe compassion ind på din arbejdsplads, organisation, institution eller dit privatliv.
 • En indgående og nuanceret forståelse af forskningen, psykologien, filosofien og etikken bag compassion
 • Praktiske og pædagogiske færdigheder til facilitering af compassion
 • Værktøjer til at reducere stress og styrke trivsel og arbejdsglæde
 • Evner til at lede med compassion og navigere bedre i organisationen
 • Værktøjer til at undervise i compassion-meditationer
 • Mulighed for at forbedre dine relationer til familie, venner, kolleger, dig selv og verden
 • Mulighed for at fordybe din evne til at give og modtage compassion
 • Træning i at facilitere en gruppeproces, der skaber psykologisk tryghed og fordrer fremadrettet læring, udvikling og samarbejde
 • Under hele uddannelsen får du både teoretiske og praktiske værktøjer samt supervision.

Evnen til at lindre lidelse

Compassion er evnen til at lindre lidelse. Der er en afgørende evne for alle, der har med mennesker at gøre. Og alle kan gennem træning forbedre evnen til at være der for andre uden at synke ned i håbløshed, fornægtelse eller aggression.

Compassion-træning og fokus er anvendt i forskellige psykologiske programmer og retninger både som individuel terapi og som træning på kurser med vægt på forskellige komponenter. Compassion er et gammelt buddhistisk begreb, der går igen i alle visdomstraditioner og religioner, men compassion som psykologisk begreb underlagt vestlig videnskabelig forskning er forholdsvis nyt.

Siden 2016 har vi forsket i compassion og afholdt kurser for private, pårørende, ledere og sundhedspersonale. Derfor er en uddannelse med henblik på at undervise i compassion nu mulig ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Uddannelsen i compassion er en grundig indføring i compassion, både teoretisk og praktisk. Du vil blive trænet i at forstå compassion indefra og ud. Det er afgørende at sætte sig intellektuelt ind i stoffet og forskningen, men det er lige så afgørende at forstå compassion på egen krop – at forstå, hvordan det er at møde sin egen og andres lidelse med et åbent hjerte, hvordan det kan sætte alt muligt i gang i os selv, og hvordan vi i hverdagens situationer kan bruge vores praksis.


Oprindelse og historien bag Compassion-uddannelsen


I 2005 mødtes forskere fra vesten og meditationseksperter fra Tibet. Dalai Lama bad forskerne om at undersøge compassion og positive kvaliteter i sindet på samme måde, som de dengang undersøgte negative tilstande i sindet såsom stress, angst, depression, vrede og misbrug. På det tidspunkt var ordet compassion ikke nævnt i vestlige lærebøger eller videnskabelige artikler om psykologi.

I dag er der over 1.000 videnskabelige artikler, der viser, at compassion er en kvalitet, der kan trænes. Det er ikke kun noget, nogen har eller ikke har, men en kvalitet, alle kan træne, og som alle altid kan forbedre. 

Omkring 2010 begyndte forskellige compassion trænings-programmer at blive udviklet for at give et systematisk og manualiseret bud på, hvordan compassion-træningen kunne udbredes i samfundet. Et af de programmer, som Dansk Center for Mindfulness var de første til at tilbyde til den danske befolkning i 2016, var Compassion Cultivation Training (CCT) udviklet ved Stanford University i 2009.  

Træning i compassion-kurset (TIC) og Compassion-uddannelsen tager udgangspunkt i mange års erfaring i at undervise i og træne compassion samt mindfulness-baserede interventioner. Og ligesom alt andet, som Dansk Center for Mindfulness tilbyder, er det understøttet af forskning.Adgangskrav og opbygningCompassion-uddannelsen består af en grunduddannelse, specialistuddannelse og praktikum. Efter grunduddannelsen kan du vælge at tage specialistuddannelsen, som afsluttes med et praktikumforløb, hvor du afprøver dine evner som underviser. Herefter kan du søge om certificering igennem Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet.

Grunduddannelsen henvender sig til dig, som gerne vil have en dybere forståelse for compassion og for, hvordan compassion kan trænes. Det kan være, at du allerede har en mindfulness-praksis og gerne vil bringe compassion-komponenten mere ind i din praksis og hverdag. Det er også muligt at starte direkte med fordybelse i compassion-forskning og -praksis.

Både på arbejdspladser og i sundhedsvæsenet vinder compassion frem som et redskab til at skabe større trivsel og arbejdsglæde og mindre stress samt dybere bevidsthed om værdier og handlinger. Specialistuddannelsen henvender sig til professionelle, som gerne vil implementere og undervise andre i det 8-ugers Træning i compassion-kursus på arbejdspladser, i organisationer eller institutioner.

Specialistuddannelsen henvender sig derfor til professionelle i fx sundhedssektoren, ledere i offentlig eller privat regi og selvstændige. Det kan være dig, som er leder eller arbejder med HR, dig som sundhedsfaglig, eller dig, der som privatperson vil fordybe dig i og formidle compassion.


Forudsætninger og optagelseskrav

Vi opfordrer ansøgere med forskellige baggrunde til at søge ind på uddannelsen. Der er ingen formelle uddannelseskrav, men du skal være forberedt på at have en daglig compassion-praksis og kunne læse og forstå opgaver på universitetsniveau i psykologi, filosofi, etik, og pædagogik.

Den ideelle ansøger udviser

 • entusiasme for compassion-træning og undervisning i compassion
 • intention om at undervise det 8 ugers Træning i compassion-kursus (TIC) på kort og lang sigt
 • tilknytning til en gruppe eller miljø, hvor man planlægger at undervise i compassion
 • nysgerrighed på andres og egen læring
 • fremragende lytte-, kommunikations- og faciliteringsevner
 • personlig meditationspraksis

Optagelseskriterier

For at blive optaget på grunduddannelsen skal ansøgeren have opfyldt følgende kriterier:

 1. Gennemført Træning i compassion-kursus (TIC)
 2. Gennemført 8-ugers live-online-kursus Compassion, forskning og evidens (CFE).

Krav for beståelse

For at bestå hele uddannelsen er det et krav, at du møder op og deltager aktivt. Maksimalt tilladt fravær på baggrund af sygdom eller andet er 10 %. Du må maksimalt udeblive fra to undervisningssessioner på hhv. TIC-kurset, CFE-kurset, Compassion og psykologi samt Compassion, etik og filosofi. Du skal være til stede på begge internater samt seminardagene. 

Grunduddannelsen

Grunduddannelsen varer ca. 6 måneder og består af:

Internat 1 – Organisk gennemgang

På internatet gennemgår vi organisk det 8-ugers manualiserede Træning i compassion-kursus (TIC). Dvs. du er "deltager", og du gennemgår programmet og deltager i øvelserne og sparrer med de andre, som om I er deltagere i programmet.

På internatet får vi en erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i compassion-programmet, herunder udforskning af de grundlæggende formelle compassion-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i TIC-programmet. Det er også på dette internat, at fordybelse af egen compassion-praksis starter, og det vil være et gennemgående element under hele uddannelsen.

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Internat 1 strækker sig over tre sammenhængende dage inkl. ophold, med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af compassion mellem hvert af uddannelsens moduler.

Live-online undervisningsmoduler

 1. Compassion og psykologi
 2. Compassion, etik og filosofi

Strukturen for de to live-onlinemoduler er:

Gruppen mødes otte sessioner a to timer live-online en gang om ugen gennem otte uger. Til hver undervisningsgang vil der være en tekst samt bogkapitel. Hver undervisningsgang starter med en kort intentionssættende øvelse efterfulgt af et oplæg af underviseren, mulighed for gruppediskussion samt diskussion i plenum og en længerevarende meditationspraksis (10-15 min.).  


Compassion og psykologi

Dette undervisningsmodul giver et indblik i de forskellige psykologiske retninger, som oftest kommer til udtryk via egen træning og i undervisningsøjemed. Disse retninger kunne for eksempel være evolutionær psykologi, tilknytningsteori, Motivational Systems Theory og Theory of Mind.  


Compassion, etik og filosofi

I dette undervisningsmodul arbejder vi med de etiske og filosofiske elementer af compassion, både i forhold til en historisk kontekst (hvordan compassion er en del af de forskellige religioner), og i forhold til hvordan vi forstår compassion – hvordan vi forholder os til andre mennesker og vores egen moral og etik.

Vi udforsker for eksempel vores forståelse af compassion via etiske og filosofiske læresætninger fra bl.a. 1200-tallet, og undersøger, hvordan disse etiske og filosofiske læresætninger bliver inkorporeret og er en del af vores hverdag.    


Supervision

I grupper a fem mødes du online regelmæssigt hver 2.-3. uge i 1 time med underviserne. I denne periode vil du i et støttende miljø udvikle og reflektere over din personlige compassion-meditationspraksis. Du vil være tilknyttet den samme supervisionsgruppe igennem hele uddannelsesforløbet. Supervision foregår online og kræver ikke fysisk tilstedeværelse. 

Internat 2 – Pædagogik: Hvordan underviser man i compassion?

På dette internat er der fokus på træning i at undervise i compassion. Dagene er organiseret på den måde, at du først bliver undervist i en session, hvorefter du går ud med din supervisionsgruppe og har mulighed for at undervise en kortere version af sessionen. Derefter får du konstruktiv feedback fra supervisionsgruppen. Underviserne vil på forskellige tidspunkter deltage i de små grupper.

Det teoretiske fundament for undervisningen er erfaringsbaseret læring. Feedback fra supervisionsgruppen vil inkludere organisering af undervisningen, relationskompetence, embodiment, guidning af meditationer, formidling af undervisningstema samt gruppeproces. Det er disse elementer, der trænes på internat 2, da de er grundlæggende for evnen til at undervise andre.

Internat 2 strækker sig over tre sammenhængende dage inkl. ophold med professionel træning fra morgen til aften.

Bemærk: Internat 2 er valgfrit, hvis du ikke ønsker at undervise i det 8-ugers Træning i compassion-kursus.

Specialistuddannelsen

På specialistuddannelsen specialiserer du dig inden for ét af tre kerneområder: pårørende, sundhedsprofessionelle og ledere. Specialistuddannelsen tager 6-12 måneder.

Hvert kerneområde består af to seminardage, som er undervisning to dage i træk, 6 timer pr. dag, uden overnatning.

Seminardagene på specialistuddannelsen fokuserer både på kerneområder, som de relaterer sig til den valgte målgruppe, og træning i formidling af materialet samt træning af grundlæggende relationskompetencer.

Seminardagene er opbygget således:

 • Seminardag 1: Fagligt oplæg fra underviser samt gruppearbejde med fokus på udarbejdelse af en pitch til det valgte kerneområde om, hvorfor det er vigtigt at implementere et compassion-træningskursus i din organisation.
 • Seminardag 2: Fagligt oplæg fra underviser samt gruppearbejde med fokus på tilrettelæggelse af en to-timers workshop til det valgte kerneområde.
 • Seminardag 3: Fagligt oplæg fra underviser samt relationskompetenceøvelser.
 • Seminardag 4: Grundig gennemgang af manualen bag det 8-ugers manualiserede TIC-program og afslutning.  

Ønsker man at gå videre på specialistuddannelsen, modtager man månedlig supervision på egen praksis efter grunduddannelsens afslutning og til specialistuddannelsens start.


Kerneområder på specialistuddannelsen

2 x 2 seminardage

Pårørende

 • Kronisk sorg
 • Empatisk lidelse
 • Tilgivelse
 • Accept 

Sundhedsprofessionelle

 • Arbejdsglæde
 • Empatisk Lidelse
 • Stress
 • Perfektionisme

Ledere

 • Compassionate organisationer
 • Relationskompetencer
 • Soft skills
 • Kommunikation

Praktikum og certificering

For at opnå certificering efter specialistuddannelsen skal du gennemføre et praktikum, dvs. undervise i det 8-ugers Træning i compassion-kursus, hvor du modtager ugentlig supervision på undervisningen. Du skal selv finde dine deltagere samt undervisningslokale. Til certificeringen skal du videooptage hver undervisningsgang. Du skal indhente samtykke til videooptagelse fra dine deltagere med denne samtykkeerklæring.

Efter de otte uger skal du indsende to af disse videooptagelser til underviserne. Baseret på disse videooptagelser samt din deltagelse på hele uddannelsen vurderer underviserne, hvorvidt du kan indstilles til certificering.

Tre måneder inden du påbegynder praktikum, skal du skrive til underviserne om startdato for kurset, så du og underviserne kan aftale tidspunkter for den individuelle supervision.

Kursusbevis tildeles deltagere, som har gennemført alle uddannelseselementerne tilfredsstillende på grunduddannelsen. Certificeringsbevis bliver tildelt alle deltagere, som har gennemført alle uddannelseselementerne samt praktikum tilfredsstillende. Når du modtager certificeringsbeviset, må du undervise det 8-ugers TIC-kursus fremadrettet.UndervisereLone Overby Fjorback

Centerleder, speciallæge i psykiatri, lektor, ph.d., certificeret MBSR-underviser fra Center for Mindfulness, UMASS og Mindfulness Center, Brown University, USA.

Lone Overby Fjorback blev uddannet speciallæge i psykiatri i 2011. Siden 1989 har hun haft en daglig meditations- og yogapraksis, og hun har gennem tiden kombineret denne lidenskab med sin lægefaglige karriere.

lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Forskningsprofil

Nanja Holland Hansen

Ph.d., aut. psykolog og certificeret CCT-underviser fra Standford University, USA.

Nanja Holland Hansen har arbejdet med at undersøge effekten af compassion-træning på pårørendes mentale sundhed. Hun har udviklet kurser og workshops og formidler, hvordan compassion-træning kan anvendes i forskellige sektorer.

nanjahh@clin.au.dk

ForskningsprofilTestimonialsKatja Johannesen, marketingchef i HK Forbundet
Ann-Birgitte Havelund Nielsen, vicechefjordemoder på AUH


Prisoversigt


Priser for uddannelsens elementer

 • Undervisning, grund- og specialistuddannelse (160 timer): 46.080 kr. (momsfritaget)
 • Undervisning, grunduddannelse (112 timer): 32.256 kr (momsfritaget)
 • Kost og logi ved introduktionsretreat: 5.000 kr. inkl. moms
 • Kost og logi ved afsluttende retreat:  5.000 kr. inkl. moms
 • Pris for praktikum: 9.600 kr (momsfritaget)
 • Certificeringsgebyr: 1.676 kr (momsfritaget)
 • Der opkræves et gebyr på 350 kr. ved ansøgning

Omkostning for undervisning kan betales i forudaftalte rater. Det er derfor ikke nødvendigvis et krav, at man kan betale det fulde beløb på forhånd.

Legater

Der er et meget begrænset antal legater. De vil blive allokeret efter behov. Trods at vi gerne ville være i stand til det, er det ikke muligt at give legater til alle kandidater med finansielle behov.

Ansøgere bør være opmærksomme på, at anmodning om legat potentielt kan reducere deres chance for optag til uddannelsen og kan vælge at blive betragtet som sædvanligt i tilfælde af, at vi ikke kan tilbyde et legat.

Retreatomkostninger vil generelt ikke blive dækket af legater.Ansøgning om optagelse på uddannelsenUddannelseskalender


Ingen arrangementer fundet.

Find aktuelle datoplaner i uddannelseskalenderen

Hvis der ikke er annonceret nogen opstart lige nu, er den på vej. Vi takker for din tålmodighed.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du altid velkommen til at tage et kig i Ofte stillede spørgsmål eller skrive til os på mindfulness@clin.au.dk.
Krav til ansøgning


Det er vigtigt din ansøgning giver et godt indblik i hvem du er som menneske.

Sørg for samtlige uploads starter med dit fulde navn.  

Din ansøgning skal indeholde:

 • Dine kontaktinformationer.
 • Et CV på 1-2 sider.
 • Information om, hvornår du har eller har planlagt at tage et Kursus i compassion / Træning i compassion, TiC.
 • Information om, hvornår du har eller har planlagt at tage kurset Forskning og Compassion / Compassison, forskning og evidens, CFE.
 • To personlige refleksioner, som kan uploades, enten som tekst (minimum 1.500 ord) eller video (maks. 4 minutter), hvor du:
  • 1) Beskriv, hvad din personlige motivation er for at træne og arbejde professionelt med compassion. Herunder hvorledes professionelle og/eller personlige oplevelser har vækket din interesse, samt hvilken målgruppe, du vil undervise og hvorfor.
  • 2) Besvarer ét af følgende spørgsmål, minimum:
   • Beskriv et tidspunkt, hvor du modtog eller var modtager af compassion, og hvordan det har påvirket din forståelse af, hvad compassion er?
   • Beskriv et tidspunkt hvor din compassion blev udfordret, eller du oplevede grænsen for din egen compassion.

Ansøgning om legat


Ansøgning om legat, herunder en detaljeret beskrivelse af dine finansielle behov (valgfrit):

 • Udførlig beskrivelse af dit behov for finansiel støtte
 • Hvilke specifikke udgifter af uddannelsen du søger økonomisk støtte til

Du kan blive kontaktet ift at verificere dine oplysninger. Legat vil kun omfatte en mindre del af uddannelsens omkostninger.Ofte stillede spørgsmål


Hvad koster det?

kr. 46.080,- for undervisning, grund- og specialistuddannelse (160 timer, momsfritaget)

kr. 32.256,- for undervisning, grunduddannelsen (112 timer, momsfritaget).

Se mere under Prisoversigt højere oppe.

Hvor lang tid tager det?

Uddannelsen tager 1-1,5 år. Grunduddannelsen varer ca. 6 måneder, specialistuddannelsen tager 6-12 måneder.

Læs mere om uddannelsens struktur under afsnittet Adgangskrav og opbygning.

Hvordan tilmelder jeg mig?

Du tilmelder dig Compassion-uddannelsen ved at sende en ansøgning på linket under afsnittet Ansøgning om optagelse på uddannelsen højere oppe.

Læs mere om ansøgningsproceduren og krav til en ansøgning under samme afsnit.

Men der er ikke noget tilmeldingslink?

Er der ikke kommet tilmeldingslink på endnu, kommer det snarest – vi takker for din tålmodighed!

Følg med på vores sociale medier her, hvor vi også skriver om muligheden for tilmelding til kurser, moduler og retreats.

Hvad kræver deltagelse?

For at blive optaget på grunduddannelsen skal ansøgeren have opfyldt følgende kriterier:

 1. Gennemført Træning i compassion-kursus (TIC)
 2. Gennemført 8-ugers live-online-kursus Compassion, forskning og evidens (CFE).

Læs mere under afsnittet Adgangskrav og opbygning højere oppe på siden.

Hvornår får jeg svar på, om jeg er optaget?

Du får med det samme en bekræftelse på, at din ansøgning er vel modtaget. Du vil få svar på din ansøgning inden for to uger. 

Hvad er compassion?

Compassion bliver ofte defineret som den følelse, der opstår, når vi bliver opmærksomme på lidelse og mærker et ønske om at lindre denne lidelse. Thupten Jinpa, tidligere tibetansk munk og professor, peger på fire komponenter i compassion:

 1. En bevidsthed om, at der er lidelse (kognitiv komponent)
 2. At blive bevæget af lidelse (affektiv komponent)
 3. Et ønske om at lindre lidelsen (intentionel komponent)
 4. En klarhed over, hvordan man kan hjælpe med at lindre lidelse (motivationskomponent).  

Læs mere om Træning i compassion-kurset.

Læs mere om compassion generelt.