Detaljeret beskrivelse af uddannelsen

Stressfri hverdag for børn og unge

Folketinget ønsker at implementere mindfulness i skolen og har derfor bevilliget penge til, at Dansk Center for Mindfulness kan uddanne 250 lærere i hele landet i perioden 2019-2021. Stressfri hverdag for børn og unge er et forskningsprojekt, og målet er at mindske stress og øge trivsel hos både lærere og elever. Med projektet får vi helt ny viden om de langsigtede effekter af mindfulness-træning, da vi følger eleverne gennem livet. Denne uddannelse er for lærere, der underviser elever i 4.–9. klasse.Her kan du læse mere om uddannelsens opbygning.

 

Uddannelsen består af tre elementer:

 1. Udvikling og træning af lærerens egen mindfulness-praksis
 2. Uddannelse i at undervise i mindfulness-programmet .b – et mindfulness-program til børn mellem 11-14 år 
 3. Udvikling og træning af lærerens relationskompetence og evne til at undervise i mindfulness.

Udvikling af egen mindfulness-praksis - MBSR-kursus

Uddannelsen starter med et kursus i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), hvor læreren bliver undervist teoretisk og praktisk i, hvad mindfulness er og oparbejder en regelmæssig træning kaldet mindfulness-praksis.

Forløbet strækker sig over otte uger, hvor vi mødes en gang om ugen i 2,5 time. Derudover er der en fordybelsesdag, hvor vi er sammen hele dagen.


Kurset har et personligt og et pædagogisk sigte

På MBSR-kurset får læreren hjælp og støtte til at udvikle sin egen kontinuerlige mindfulness-praksis og bliver fortrolig med, hvad mindfulness er igennem egne erfaringer. Det kræver, at du selv kender til mindfulness indefra for, at du kan undervise børn i det. Det kræver tid og kan være svært at indarbejde træningsrutiner i hverdagen. MBSR-kurset varer otte uger, og længden af forløbet bidrager netop til dette.

Derudover giver MBSR-kurset en basis for det videre arbejde med den pædagogiske relationskompetence. Mindfulness handler i høj grad om at undersøge og blive bevidst om egne forholdemåder, og hvordan vi hver især anskuer verden. En regelmæssig mindfulness-praksis muliggør andre handlemuligheder i pressede situationer i klassen, hvor vi ofte reagerer uhensigtsmæssig både over for de børn, vi er ansvarlige for, men i lige så høj grad over for os selv.


Træning af venlighed og overbærenhed 

I mindfulness træner vi at være venlige og overbærende. I første omgang over for os selv, fordi det er det bedste udgangspunkt til derefter at bringe venlighed og overbærenhed videre til de elever, vi arbejder med. Det er til gavn for læringsmiljøet i klassen og for den enkeltes trivsel - børns såvel som voksnes.

Introduktion til .b - Internat

Næste skridt i uddannelsen er et internatkursus på fire dage, hvor læreren indføres i mindfulness-programmet .b og får kompetence til at undervise børn i programmet.


Vi har valgt at benytte .b-programmet af forskellige årsager:

Først og fremmest er det et gennemtestet program. 350.000 elever mellem 11 og 17 år har gennemgået programmet. Det er afprøvet på mange forskellige typer af elever og skoler: Privatskoler og offentlige skoler, i land- og byområder, med elever fra forskellige socioøkonomiske dele af samfundet. Det er desuden prøvet af i grupper med forskellige kønsmæssige sammensætninger: Rene drenge- eller pigegruppe og miksede grupper. Og det er prøvet af i forskellige lande og kulturer, dog primært i England.

Programmet er derudover blevet til gennem en systematisk interventionsudvikling. Richard Burnett and Chris Cullen, som har udviklet .b skriver at: ”programmet er lavet til lærere af lærere.”

Det første pilotprojekt fandt sted i 2008 på en privat drengeskole. 78 drenge blev undervist en lektion om ugen i fire uger. På baggrund af feedback fra drengene og de erfaringer, som underviserne gjorde, blev programmet udvidet til otte lektioner i 2009. Udarbejdelsen af .b er erfaringsbaseret og har inkorporeret brugerinvolvering som en del af programmets DNA. Det er i stadig udvikling - i dag har programmet således 10 lektioner.


.b i Danmark

Vi har valgt at benytte programmet for elever til og med 9. klasse dvs. 11 – 16 år. Det er vores vurdering, at i en dansk kontekst vil programmet ikke være aldersvarende for ældre børn/unge. 

 

Forskning og effekt

.b er blevet testet i diverse forskningsprojekter. Der er bare i øjeblikket 15 forskellige studier i gang over hele verden blandt andet i Hong Kong, Canada og Finland og selvfølgelig England. De forskellige studier viser samstemmende, at .b har potentiale til at forbedre elevernes opmærksomhed og trivsel, og at det er forbundet med forbedringer i elevernes opmærksomhed, modstandsdygtighed og velvære. Forsøgsgrupperne viser ligeledes tegn på reduktioner i depressive symptomer og selvopfattet stress.

Programmet er en introduktion til mindfulness. Det er en blanding af praktiske øvelser, oplæg, små film og animationer, der tilsammen giver børnene en forståelse af, hvordan sindet, tanker, følelser og kroppen fungerer, og hvordan de hænger sammen.


Diskussion af pædagogik og elementer i programmet

Igennem de fire dage vil alle lektionerne blive gennemgået i realtid, og vi vil sammen udforske og diskutere den pædagogik og de elementer, programmet er sammensat af, og hvordan vi bedst muligt kan undervise børn og unge i forskellige kontekster.

En del af træningen er selv at undervise i programmets vigtigste øvelser fra de forskellige lektioner for derved at blive mere fortrolig med at undervise i mindfulness.


Udlevering af materiale 

Der er udarbejdet et omfattende materiale til .b for at gøre det nemmere og mere overskueligt for den enkelte lærer at undervise i det. Hver enkelt lærer vil således få udleveret:

 • Et hæfte, der beskriver principperne i, hvordan du underviser i .b
 • En instruktionsbog til hver lektion
 • Et powerpoint slideshow til hver enkelt lektion
 • Adgang til en række animationer.

Relationskompetence - Seminardage

Den sidste komponent i uddannelsen handler om implementering af programmet i klasserne. Herunder lærerens evne til at skabe relationer med eleverne.

I denne del af uddannelsen trækker vi på de erfaringer og den viden, Foreningen Børns Livskundskab har tilegnet sig gennem arbejde med børn og pædagogisk fagpersonale de seneste 30 år. De seneste 12 år har foreningen undersøgt, hvordan vi kan bruge mindfulness til at udvikle selvberoenhed (evnen til at hvile i sig selv), bevidst opmærksomhed og empati hos børn, samt hvordan det hjælper fagpersonalet til at udvikle relationskompetence.

Børns Livskundskab har blandt andet arbejdet tæt sammen med læreruddannelsen ved VIA University College om at afprøve og udvikle en pædagogik, der kan højne og udvikle lærere og lærerstuderendes relationskompetence.  

Du kan læse mere om to af disse samarbejder her:

 1.  ”Relationskompetenceprojektet” – Et forsknings- og udviklingsprojekt
 2. ”Hand-in-Hand” – et Erasmusprojekt


Børnesyn og pædagogisk tilgang i Danmark

Begge disse projekter og Børns Livskundskabs arbejde i det hele taget bygger på viden fra det paradigmeskifte inden for udviklingspsykologien, der beskriver børn som relationelle fra fødslen. Arbejdet pointerer, hvor vigtig en god relation er for barnets udvikling og evne til læring.

Dette udgangspunkt er vigtigt for at få en optimal implementering af .b i den danske folkeskole.

.b er udarbejdet i England med udgangspunkt i det engelske skolesystem. Det vil være nødvendigt at have fokus på det børnesyn og den pædagogiske tilgang til børn og læring, som er kendetegnende for Danmark. Relationens betydning for barnets udvikling og læring samt fokus på det ligeværdige forhold mellem mennesker, er vigtige komponenter i denne sammenhæng.

Det er især vigtigt at få inkorporeret den danske tradition, hvor eleverne dannes til at være en del af et demokratisk samfund, og hvor læreren opnår autoritet i gennem sin autenticitet som menneske, fremfor igennem disciplinering.


Mindfulness kan ikke implementeres med autoritet alene

Det er ikke nødvendigvis let i en presset skoledag. Vi griber tit til det gamle autoritære systems tanker og handlemåder, når vi bliver pressede. Men det er kontraproduktivt at tvinge mindfulness og trivselsprogrammer i det hele taget igennem med autoritet alene.

Det kræver en bevidsthed og en opmærksomhed på, hvad vi selv som lærer bringer ind i relationen til børnene. Og en bevidsthed om, hvornår vi selv kommer til at stå i vejen for den gode relation.

Det er erfaringerne og resultaterne fra disse projekter, samt den viden og erfaring, lærerne selv har tilegnet sig gennem egen mindfulness-praksis, som vil være i fokus i den videre uddannelse.

 

Seminardage

Denne del af uddannelsen vil foregå som seks hele seminardage fordelt over et halvt år. Dagene vil være en blanding af teoretiske oplæg om udviklingspsykologi, læring, supervision og praktiske øvelser med fokus på den enkeltes implementering af mindfulness i klasserne. Derudover vil der, hver gang vi mødes, være perioder, hvor vi træner mindfulness sammen, og hvor der vil være mulighed for spørgsmål.

Seminardagene foregår alle samme sted, som første del af uddannelsen - MBSR-kurset - blev afholdt.

 

 


1. og 2. seminardag

 • Gennemgang af teorien i det paradigmeskifte, der er sket inden for udviklingspsykologien
  • Herunder børnesyn og relationens betydning for barnets udvikling og læring
 • Hvilke konsekvenser har den nye viden for lærernes virke i klasselokalet?
 • Et teoretisk oplæg om begrebet relationskompetence
 • Hvordan udvikler hver enkelt lærer sin egen relationskompetence?
 • Introduktion til supervision.
 • Hvordan kommer hver enkelt lærer i gang?
 • Information til forældre
 • Hvor ligger ressourcerne og modstanden hos hver enkelt?

1. og 2. seminardag holdes efter internatkurset og før opstart i egen klasse.


3. og 4. seminardag

 • Supervision
 • Hvordan går det ude i klasserne?
 • Hvor ligger udfordringerne for hver enkelt i at undervise i .b. 

3. og 4. seminardag holdes under gennemførelsen af programmet i egen klasse.

 

5. og 6. seminardag

 • Supervision
 • Hvordan går det?
 • Hvor ligger udfordringerne for hver enkelt i at undervise i .b.

5. og 6. seminardag holdes under gennemførelsen af programmet i egen klasse.