Beskrivelse af uddannelsens dele

En mindfulness-uddannelse til lærere på gymnasier og SOSU-uddannelser

Folketinget ønsker at implementere mindfulness i skolen og har derfor bevilliget penge til, at Dansk Center for Mindfulness kan uddanne 25 gymnasielærere og 25 SOSU-undervisere i hele landet i perioden 2020-2021. Stressfri hverdag for børn og unge er et forskningsprojekt, og målet er at mindske stress og øge trivsel hos både lærere og elever. Med projektet får vi helt ny viden om de langsigtede effekter af mindfulness-træning, da vi følger eleverne gennem livet.

Denne uddannelse er for lærere på gymnasier (stx, htx, hhx, hf, VUC) og SOSU-uddannelser

Her kan du læse mere om uddannelsens opbygning, der består af tre elementer:

Udvikling af lærerens egen mindfulness-praksis - MBSR-kursus

Uddannelsen starter med et onlinekursus i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), hvor læreren bliver undervist teoretisk og praktisk i, hvad mindfulness er og oparbejder en regelmæssig træning kaldet mindfulness-praksis.

Forløbet strækker sig over otte uger. For at komme godt i gang mødes vi fysisk den første gang i tre timer. Herefter vil møderne foregår online en gang om i ugen i 2,5 time. Midtvejs i forløbet vil der være endnu et fysisk møde til en fordybelsesdag, hvor vi er sammen en hel dag fra klokken 9.30-16.

 

Kurset har et personligt og et pædagogisk sigte:

På MBSR-kurset får læreren hjælp og støtte til at udvikle sin egen kontinuerlige mindfulness-praksis og bliver fortrolig med, hvad mindfulness er igennem egne erfaringer. Det kræver, at læreren selv kender til mindfulness indefra for, at han eller hun kan undervise unge mennesker i det. Det kræver tid og kan være svært at indarbejde træningsrutiner i hverdagen. MBSR-kurset varer otte uger, og længden af forløbet bidrager netop til dette.

Derudover giver MBSR-kurset en basis for det videre arbejde med den pædagogiske relationskompetence. Mindfulness handler i høj grad om at undersøge og blive bevidst om egne forholdemåder, og hvordan vi hver især anskuer verden. En regelmæssig mindfulness-praksis muliggør andre handlemuligheder i pressede situationer i klassen, hvor vi kan reagere uhensigtsmæssig både over for de unge, vi underviser og har et ansvar overfor, men i lige så høj grad over for os selv.

I mindfulness træner vi at være venlige og overbærende. I første omgang over for os selv, fordi det er det bedste udgangspunkt til derefter at bringe venlighed og overbærenhed videre til de elever, vi arbejder med. Det er til gavn for læringsmiljøet i klassen og for den enkeltes trivsel – unges såvel som voksnes.

Introduktion til mindfulness-program til unge - Internat fire dage

Næste skridt i uddannelsen er et internatkursus på fire dage, hvor læreren indføres i et mindfulness-program, der er særlig udarbejdet og tilrettelagt til unge mennesker på ungdomsuddannelser i Danmark.  

Det er et program, som Dansk Center for Mindfulness har udviklet med udgangspunkt i MBSR-programmet, som lærerne selv har været igennem. Det vil således være de samme temaer og mange af de samme øvelser, som læreren har mødt i første modul af uddannelsen. Både temaer og øvelser vil dog være justerede, så de retter sig mod en yngre målgruppe og deres verden og virkelighed. Programmets format er også justeret i forhold til et MBSR-forløb, så det forløber 10 gange á ca. en times varighed.

Denne del af uddannelsen foregår som et fire-dages internatkursus. Igennem de fire dage vil alle lektionerne blive gennemgået i realtid, og vi vil sammen udforske og diskutere den pædagogik og de elementer, programmet er sammensat af, og hvordan vi bedst muligt kan undervise unge i forskellige kontekster.

En del af træningen er selv at undervise i programmets vigtigste øvelser fra de forskellige lektioner for derved at blive mere fortrolig med at undervise i mindfulness.

Relationskompetence - seminardage

Den sidste komponent i uddannelsen handler om implementering af programmet i klasserne. Herunder lærerens evne til at skabe relationer med eleverne.

I denne del af uddannelsen trækker vi på de erfaringer og den viden, Foreningen Børns Livskundskab har tilegnet sig gennem arbejde med børn, unge og pædagogisk fagpersonale de seneste 30 år. De seneste 12 år har foreningen undersøgt, hvordan mindfulness kan være med til at udvikle selvberoenhed (evnen til at hvile i sig selv), bevidst opmærksomhed og empati hos børn og unge, samt hvordan det hjælper fagpersonalet til at udvikle relationskompetence.

Børns Livskundskab har blandt andet arbejdet tæt sammen med læreruddannelsen ved VIA University College om at afprøve og udvikle en pædagogik, der kan højne og udvikle lærere og lærerstuderendes relationskompetence.  

Du kan læse mere om to af disse samarbejder her:

1) ”Relationskompetenceprojektet” – Et forsknings- og udviklingsprojekt

2) ”Hand-in-Hand” – et Erasmusprojekt

Paradigmeskifte i udviklingspsykologien

Begge disse projekter og Børns Livskundskabs arbejde i det hele taget bygger på viden fra det paradigmeskifte inden for udviklingspsykologien, der beskriver børn som relationelle fra fødslen. Arbejdet pointerer, hvor vigtig en god relation er for barnet og den unges udvikling og evne til læring.

Nogle af de kvaliteter, der fremhæves hos lærere med stor relationskompetence, er evnen til at opnå autoritet i gennem sin autenticitet som menneske, fremfor igennem disciplinering.

Det er ikke nødvendigvis let i en presset skoledag. Vi griber tit til det gamle autoritære systems tanker og handlemåder, når vi bliver pressede. Men det er kontraproduktivt at tvinge mindfulness og trivselsprogrammer i det hele taget igennem med autoritet alene.

Det kræver en bevidsthed og en opmærksomhed på, hvad vi selv som lærer bringer ind i relationen til de unge. Og en bevidsthed om, hvornår læreren selv kommer til at stå i vejen for den gode relation.

Dette udgangspunkt er vigtigt for at få en optimal implementering af programmet.

Vigtigt at implementere mindfulness godt

Joseph A. Durlak, der forsker i trivselsprogrammer til børn og unge skriver: “We should not think about SEL (social and emotional learning)programs as being effective; it is well-implemented SEL programs that are effective ” (Durlak, J.A. et al. (2015). Handbook of social and emotional learning. New York: The Guilford Press.)

Fokus for modul 3 er netop den vigtige implementering.

Det er erfaringerne og resultaterne fra Børns Livskundskabs projekter, samt den viden og erfaring, lærerne selv har tilegnet sig gennem egen mindfulness-praksis, som vil være i fokus i den videre uddannelse.

Denne del af uddannelsen vil foregå som seks hele seminardage fordelt over et halvt år. Dagene vil være en blanding af teoretiske oplæg om udviklingspsykologi, læring, supervision og praktiske øvelser med fokus på den enkeltes implementering af mindfulness i klasserne. Derudover vil der, hver gang vi mødes, være perioder, hvor vi træner mindfulness sammen, og hvor der vil være mulighed for spørgsmål.

Du finder en deltaljeret beskrivelse af de enkelte seminardage nedenfor.

1. og 2. seminardag

 • Gennemgang af teorien i det paradigmeskifte, der er sket inden for udviklingspsykologien
  • Herunder børnesyn og relationens betydning for barnets udvikling og læring
 • Hvilke konsekvenser har den nye viden for lærernes virke i klasselokalet?
 • Et teoretisk oplæg om begrebet relationskompetence
 • Hvordan udvikler hver enkelt lærer sin egen relationskompetence?
 • Introduktion til supervision.
 • Hvordan kommer hver enkelt lærer i gang?
 • Hvor ligger ressourcerne og modstanden hos hver enkelt?

1. og 2. seminardag holdes efter uddannelsens internatkursus og før opstart af mindfulness-programmet til unge i egen klasse.

3. og 4. seminardag

 • Supervision
 • Hvordan går det ude i klasserne?
 • Hvor ligger udfordringerne for hver enkelt i at undervise i mindfulness

Den 3. og 4. seminardag holdes, mens lærerne er i gang med programmet i egen klasse.

5. og 6. seminardag

 • Supervision
 • Hvordan går det?
 • Hvor ligger udfordringerne for hver enkelt i at undervise i mindfulness

Den 5. og 6. seminardag holdes, mens læreren er igang med programmet i egen klasse.