Detaljeret beskrivelse af MBSR-uddannelsen

Fase 1: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen

 • Relevant professionel uddannelse. 
  Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder, men enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du at ansøge om MBSR-undervisercertificering skal du være i besiddelse af en akademisk grad eller kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring inden for et relateret arbejdsområde.

 • Gennemført et 8-ugers MBSR-kursus som deltager. Det første skridt på vejen til uddannelsen som MBSR-underviser sker gennem aktiv deltagelse i et 8-ugers MBSR-kursusforløb, der varetages af en godkendt MBSR-lærer. Herigennem får du mulighed for at opleve MBSR-programmet direkte og opnå en begyndende forståelse for, hvad det vil sige at være MBSR-deltager. Hertil kommer muligheden for at lære fra de andre deltagere på holdet.

  MBSR-kursus findes ved Dansk Center for Mindfulness (se her for næste hold) eller hos privat udbyder. For certificering skal du sikre dig at underviseren har gennemført "Practice Teaching Intensive, PTI (før 2017: Teacher Development Intensive, TDI). 

  Kravet om et gennemført 8-ugers MBSR-kursus kan også imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.

 • Deltagelse i mindst et mindfulnessmeditations-retreat. At undervise i MBSR afhænger af og er tæt forbundet med din egen erfaring med og forståelse af mindfulnessmeditationspraksis. Inden påbegyndelsen af de grundlæggende studier og den grundlæggende træning, skal du derfor have gennemført et eller flere 5-7 dages mindfulnessmeditations-retreats i stilhed, varetaget af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Kun intensive retreats med fokus på træning af mindfulnessmeditation kvalificerer til at opfylde forudsætningerne for deltagelse i MBSR-uddannelsens professionelle træning. Disse retreats skal foregå som internatophold.

 • Minimum 1 års daglig meditationspraksis. 

Fase 2: Fundamentals: grundlæggende studier og træning

Uddannelsens grundlæggende studier og praktiske træning består overordnet af:

 • Fundamentals i MBSR, modul 1 og 2  
 • Practice Teaching Intensive (PTI)
 • Seminardage
 • Gruppesupervision (krav pr. januar 2017)


 • Efter færdiggørelse af Fundamentals opfordres deltagerne til at begynde en foreløbig undervisning baseret på elementer af MBSR-programmet. Efter fuldendt PTI opfylder den enkelte minimumskravene for at påbegynde undervisning af det samlede 8-ugers MBSR-kursus.

 

Deltagelse i uddannelsens grundlæggende studier og træning inkluderer følgende:

 • Fundamentals modul 1 og 2 i mindfulnessbaseret stressreduktion. Denne del af den professionelle træning giver mulighed for fordybelse i MBSR-programmet. Dette indebærer udforskning af centrale emner og spørgsmål, som opstår på baggrund af erfaring med MBSR-programmet og dets grundlæggende principper. Der vil være begyndende træning i guidning af formelle og uformelle mindfulnessøvelser, diskussion af udvalgt baggrundslitteratur om teori og anvendelse af MBSR samt indføring i perspektiver på menneskelig læring og udvikling, som er fundamentale for MBSR-programmet. Fundamentals modul 1 og 2 består af 2 x 4½ dag som internat (2 x 4 ECTS).

 • MBSR-seminarundervisning. Denne del af uddannelsen består af 8 gange 2-dages holdundervisning med fokus på tilegnelse af teori, empiri og perspektiver på praktisk anvendelse. Relevante emner er blandt andet videnskab om mindfulness, grundlæggende stress-fysiologi, anvendelse af anekdoter, metaforer og poesi i undervisningen, erfaringsbaseret læring, forståelse for gruppedynamikker og interpersonel mindfulness. Hertil kommer fokus på deltagernes egne processer og erfaringer med regelmæssig udøvelse af mindfulness samt træning og udvikling af specifikke MBSR-underviserfærdigheder (8 x 1,5 ECTS).

 • Fortløbende personlig og professionel udvikling. Denne del omfatter daglig mindfulness meditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidshedstræning. Det er den nødvendige personlige og professionelle integration af den form for mindfulnessmeditation, som ligger til grund for MBSR. Den daglige træning af krop og sind er det basale erfaringsgrundlag, som der undervises ud fra i MBSR. Med andre ord har underviseren gennem egen træning fået kendskab til det landskab af erfaringer, som deltagerne bevæger sig ud i når de påbegynder et MBSR-kursus. To eller flere 5-7 dages mindfulnessmeditations-retreats i stilhed varetaget af en kompetent og erfaren mindfulnessmeditationslærer, er en forudsætning for at påbegynde Practice Teaching Intensive (PTI).

 • Practice Teaching Intensive (PTI). Dette 8-dages forløb, der foregår som internat, har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder. Det vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem fokuseret indre arbejde og stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet, herunder elementer der vedrører præsentation og didaktisk formidling, guidning i meditation og yoga øvelser, enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse), gruppedynamik og forberedelse af eget undervisningsmateriale. Efter vellykket færdiggørelse af PTI er du i besiddelse af minimumskvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers MBSR-kurser (5 ECTS).

 • Gruppesupervision. Pr. januar 2017 er det obligatorisk at deltage i minimum et gruppesupervisions-forløb, i forbindelse med opstart af egen undervisning. Deltagelse i Gruppesupervision er et krav for certificering og anerkender det behov for støtte du som ny underviser kan have brug for. Gruppesupervision løber over 10 uger, forgår online og i grupper a 4-6 deltagere.

 • 7-dages MBSR in Mind-Body Medicine. Dette træningsprogram, der er baseret på aktiv deltagelse, er en unik mulighed for intensivt at praktisere mindfulnessmeditation, således som det formidles ved Center for Mindfulness, grundlagt af Jon-Kabat-Zinn. 7-dages MBSR in Mind-Body Medicine internat-kursus kan tages på et hvilket som helst tidpunkt i løbet af uddannelsen, dog senest inden certificering. 7-dages MBSR in Mind-Body Medicine afholdes 3 gange årligt rundt om i verden, typisk 2 gange årligt i USA og 1 gang årligt i et europæisk land (4 ECTS).   

Fase 3: Fordybelse af din oplevelser og erfaring som MBSR-underviser

At undervise i MBSR er ideelt set et udtryk for mindfulness som en måde hvorpå du er i bevidst, empatisk og behændig relation til din nuværende oplevelse. Det handler således aldrig alene om at operationalisere bestemte teknikker. Den ikke-instrumentale del af det professionelle arbejde med mindfulness er grundlaget for effektiv træning og undervisning. Fase 3, der slutter med forberedelse til MBSR-certificering, inkluderer følgende:

 • Undervisning af mindst fire MBSR-forløb. (For at komme i betragtning til MBSR-certificering skal du have undervist mindst otte MBSR-forløb).

 • Deltagelse i Gruppesupervision. Gruppesupervision i MBSR tilbyder aktiv deltagelse i dialog med en certificeret MBSR-senior-lærer og andre MBSR-lærer. Via online møderum udforskes emner og spørgsmål, der opstår i MBSR-undervisning, over 10 mødegange.
  Bemærk: Gruppesupervision er et krav for de der begynder MBSR-læreruddannelsen pr. 1. januar 2017. Det er ikke et krav for de der er startet på uddannelsen før 2017, men det anbefales kraftigt.

 • Undervisning af mindst et MBSR-forløb under supervision. Uddannelsens supervisionsprogram er baseret på aktiv dialog rettet mod udforskning af temaer, udfordringer og spørgsmål, der opstår ud af din egen MBSR-undervisning. Som forberedelse til din ansøgning om MBSR-certificering skal du have modtaget supervision under mindst et samlet MBSR-forløb (dette indbefatter 10 supervisionssessioner). Supervision varetages af MBSR-certificerede undervisere på uddannelsen.

 • Udvikling, fordybelse og forfinelse af din forståelse af MBSR og dets metodologier gennem fortsatte studier, mindfulnesspraksis, undervisningserfaring, refleksion og supervision. 

 • Vedvarende personlig og professionel udvikling. Herunder daglig mindfulnessmeditationspraksis, yoga og anden kropslig forankret bevidsthedstræning, relevant professionel uddannelse og træning. På dette sted i uddannelsen er der krav om mindst tre eller flere 5-10 dages mindfulnessmeditationsretreats i stilhed varetaget af kompetente meditationslærere. 

Evaluering af fase 3: Efter at samtlige betingelser for gennemførelse af fase 3 er opfyldt, foretages der i samarbejde med din supervisor en evaluering af progressionen i dit arbejde gennem uddannelsen. Efter denne evaluering kan du blive bedt om at forfine og forbedre din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og/eller supervision.

Fase 4: Undervisercertificering i MBSR

Uddannelsen giver mulighed for certificering. Certificering som MBSR-underviser er en anerkendelse fra Dansk Center for Mindfulness af dine kompetencer som kvalificeret MBSR-underviser, der har udvist dybdegående forståelse for MBSR og evne til at gennemføre MBSR-programmet effektivt i overensstemmelse med de grundlæggende værdier og standarder for MBSR-undervisere. Kvalifikationer for ansøgning om certificering er følgende:

 • Færdiggørelse af samtlige betingelser for Fase 3.
 • Erfaring med undervisning af mindst otte 8-ugers MBSR-forløb.
 • Gennemførelse af mindst fire 5-10 dages mindfulnessmeditationsretreats. Minimum to af disse skal have en varighed på mindst 9 dage.
 • Vedvarende daglig mindfulnessmeditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidsthedstræning.
 • Relevant professionel uddannelse/træning i form af erhvervelsen af en akademisk grad eller tilsvarende arbejdsmæssig erfaring.

Vurdering af ansøgning om MBSR-undervisercertificering: Efter at din ansøgning har været igennem en omfattende review-process, er det muligt, at du vil blive bedt om at forbedre og forfine din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og supervision. Det er også muligt, at du vil blive bedt om at videreudvikle og justere dit undervisningsmateriale. MBSR-undervisercertificeringen bliver først tildelt, når du opfylder samtlige kriterier for tilfredsstillende MBSR-underviserkompetence i henhold til de specifikke standarder, der er etableret ved CFM.

Vedvarende personlig og professionel udvikling af træning

I tillæg til deltagelse i uddannelsens forskellige træningsprogrammer er det essentielt at kunne dedikere sig til vedvarende udforskning af følgende indbyrdes forbundne områder for studier og personlig udvikling:

 • Mindfulnessmeditation – daglig praksis og retreats i stilhed. Vedvarende og vedholdende engagement i en daglig mindfulnessmeditationspraksis samt deltagelse i retreats vil fordybe din forståelse af, hvad det vil sige at være en fuldt ud parat og kvalificeret MBSR-lærer.

 • Forpligtigelse på vedvarende personlig psykologisk udvikling. En vedvarende forpligtelse til at lære mest muligt om egen personlighed og egne mønstre i relation til andre mennesker er nødvendig, hvis du ønsker at blive en effektiv MBSR-lærer. Denne type viden fordrer kontinuerligt indre arbejde og fortfarende selv-undersøgelse.

 • Træning i hatha yoga og andre former for kropsligt forankret bevidsthedstræning. Værdsættelse af kroppen og arbejde med øget kropsbevidsthed er essentiel for forståelse og direkte erfaring af mindfulness. Vi anbefaler, at deltagere på uddannelsen træner mindful hatha yoga samt andre former for kropslig funderet bevidsthedstræning.

 • Relevant professionel uddannelse/træning i form af en akademisk grad eller tilsvarende arbejdsmæssig erfaring. Undervisning i MBSR kræver en intellektuel forståelse for de videnskabelige, medicinske og pædagogiske rødder, der ligger til grund for MBSR, samt evnen til at kunne artikulere disse centrale aspekter af undervisningen. Det er derfor vigtigt, at elever på MBSR-uddannelsen forfølger og færdiggør en akademisk grad inden for et fag, der har forbindelse til anvendelsen af MBSR. Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder, men enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Hvis du ønsker at ansøge om MBSR-undervisercertificering skal du være i besiddelse af en akademisk grad eller kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring inden for et relateret arbejdsområde.   

Navne og pris for uddannelsen i MBSR

Pr. januar 2017 har nogle af uddannelsens moduler fået nye navne, det drejer sig om:

 • Fundamentals modul 1 og 2 - tidligere: Practicum modul 1 og 2
 • Practice Teaching Intensive (PTI) - tidligere: Teacher Development Intensive (TDI)

Indholdet i modulerne er det samme, navngivningen skyldes udelukkende en udbygning i de uddannelser det tilbydes fra Center for Mindfulness, UMASS, USA.


Uddannelsens opbygning, varighed og pris:

Du skal regne med min. 2 – 2½ år før du kan undervise i hele 8-ugers MBSR forløbet, og uddannelsen er baseret på du har arbejde ved siden af.

Optagelseskrav: Minimum 1 års daglig meditationspraksis, gennemført/påbegyndt 8 ugers MBSR kursus og deltagelse i 1 retreat i tavshed over mindst 5 – 7 dage. Forudsat du har en solid meditations praksis gives der pt. dispensation for retreat-deltagelse, så længe du er indforstået med at gennemfører dette inden Fundamentals modul 2. 8-ugers MBSR kurset må du gerne være i gang med, når uddannelsen starter. 

 

Uddannelsens elementer:

Fundamentals modul 1 – start på uddannelsen, afholdes ultimo februar eller medio november, 4½ dages internat. Pris kr. 10.968,- for undervisningen og ca 6.000 ,- inkl. moms, for kost og logi.
Fundamentals modul 2 afholdes ultimo august/primo september, deltagelse forudsætter gennemført Fundamentals modul 1, 4½ dages internat. Pris kr. 10.968,- for undervisningen og ca 6.000 ,- inkl. moms, for kost og logi.Efter Fundamentals modul 1 og 2 kan du guide i dele af MBSR forløbet, og kalde det for "mindfulness". Se "Tilmelding til MBSR-uddannelsen" for datoer.

Practice Teaching Intensive (PTI) afholdes årligt, enten i Danmark eller udlandet. Pris ca kr. 18.500,- for undervisningen hertil kommer betaling for kost og logi og evt. rejse.
For deltagelse på PTI kræves det at du har gennemført mindst ét 8-ugers kursus i MBSR og har deltaget i mindst 2 stilheds-retreats á 5-7 dage med godkendt udnerviser. Når PTI er gennemført må du undervise i hele 8-ugers kurset og også kalde undervisningen for MBSR. Se "Tilmelding til MBSR-uddannelsen" for datoer.

4 x seminardage à 2 dages varighed (hverdage ekskl. forplejning og logi), fordelt med 2 x 2 dage pr. halvår, afholdes primært i Århus, og det er valgfrit hvornår i forløbet du deltager. Prisen er kr. 3.000,- for 2 dages undervisning.

Gruppesupervision. Inden eller samtidig med du begynder at undervise i MBSR skal du følge minimum én gruppesuspervision. Gruppesupervision aftales med en certificeret-senior-lærer, har 10 x supervisionssessioner og foregår i en gruppe af 4 - 6 deltagere. Pris kr. 5390,-

Fase 3 og 4 kan påbegyndes efter ca. 1½-2½ år - altså efter PTI, og er optakt til certificering. Om du vil så langt og hvor meget tid du skal bruge på dette, bestemmer du selv.

Retreats skal du som minimum have deltaget i 2 stilhedsretreats - et som adgangskrav, og i alt 2 inden PTI. For CFM certificering skal du have deltaget i minimum 4 stilhedsretreats i alt. CFM certificering vil sige at du certificeres fra Center for Mindfulness, UMASS, USA - etableret af Jon Kabat-Zinn i 1979.

Uddannelsens totale pris er ca. kr. 130.000,- al undervisning er momsfritaget.
Derudover kan der komme deltagelse på diverse retreats du selv måtte ønske at deltage i, i forhold til din fortsatte læring og udvikling. Du kan se her hvornår det er muligt at starte på uddannelsen. Uddannelsens pris tilpasses årligt, typisk pr. august.

Betalingen falder pr. modul du deltager i, og du kan tage uddannelsen i det tempo der passer for dig.

På vores hjemmeside under kursusoversigt, er det muligt at finde kurser i MBSR og retreats. For kursus se også mindfulnessforeningen hvor du under punktet ”MBSR” kan finde en godkendt MBSR lære og derfra se tider og priser. For online kursus i MBSR, se her.

Uddannelsen er baseret på egenbetaling og alle der imødekommer optagelseskravene er velkomne til at søge.