MBSR-uddannelsen

Fase 1: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen

 • Relevant professionel uddannelse. 
  Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder, men enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du at ansøge om MBSR-undervisercertificering skal du være i besiddelse af en akademisk grad eller kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring inden for et relateret arbejdsområde. 
 • Færdiggørelse af et 8-ugers MBSR kursus som deltager. Det første skridt på vej til uddannelse som MBSR-underviser sker gennem aktiv deltagelse i et 8-ugers MBSR kursusforløb, der varetages af en godkendt/registreret MBSR lærer. Herigennem får du mulighed for at opleve og erfare MBSR-programmet direkte med begyndende forståelse for hvad det vil sige at være en MBSR deltager.  Hertil kommer muligheden for at lære fra de andre deltagere på holdet.


MBSR-kursus findes bl.a. ved Dansk Center for Mindfulness (se her for næste hold).

I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at gennemføre et 8-ugers MBSR-kursus, kan kravet imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.  

 • Deltagelse i mindst et mindfulness meditationsretreat. At undervise i MBSR afhænger af og er tæt forbundet med din egen erfaring med og forståelse af mindfulness meditationspraksis. Inden påbegyndelse af grundlæggende studier og træning, må du derfor have gennemført et eller flere 5-10 dages mindfulness meditationsretreats i stilhed, varetaget af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Kun intensive retreats med fokus på træning af mindfulness meditation kvalificerer til at opfylde forudsætningerne for deltagelse i MBSR-uddannelsens professionelle træning. Disse retreats skal foregå som internatophold. Klik her for mere information om deltagelse i retreat.
 • En daglig mindfulness meditationspraksis på minimum et år. 

Fase 2: Grunduddannelse - 'MBSR-lærer niveau 1'

MBSR-uddannelsen fase 2 består overordnet af:
 

 • Modul 1 -  Afholdes som 4½ dages internat, typisk i februar eller november (2 gange årligt).     
 • Modul 2 -  Afholdes som 4½ dages internat, typisk i august/september (1 gang om året).
 • Seminardage - Minimum 6 x 2 dages seminar. Du bestemmer selv, hvornår i din uddannelse.

 • Stilhedsretreat - Yderligere et 5-10 dages stilhedsretreat varetaget af en DCM-anerkendt underviser. 
 • Modul 3 - Afholdes som 9 dages internat (1 gang årligt). 

Efter færdiggørelse af Modul 1 opfordrer vi deltagerne til at begynde at undervise i elementer af MBSR-programmet. Det kan fx være en workshop som introduktion til mindfulness.

Efter fuldendt Modul 3 opfylder du minimumskravene for at påbegynde undervisning af det samlede 8-ugers MBSR-kursus og må nu kalde dig MBSR-lærer niveau 1

Se mere info om tid og sted under Tilmelding her.  


Detaljeret beskrivelse:

 • Modul 1 og Modul 2. Denne del af den professionelle træning giver mulighed for fordybelse i MBSR-programmet. Dette indebærer udforskning af centrale emner og spørgsmål, som opstår på baggrund af erfaring med MBSR-programmet og dets grundlæggende principper. Modul 1 vil primært være oplevelsesorienteret med fordybelse i de forskellige guidede mindfulness-øvelser og centrale temaer. På Modul 2 vil der være begyndende træning i guidning af formelle og uformelle mindfulnessøvelser. Der vil være gruppearbejde, hvor I diskuterer og præsenterer elementer fra MBSR-programmet. Du bliver desuden indført i perspektiver på menneskelig læring og udvikling.

  Begge moduler består af 4½ dage som internat (2 x 4 ECTS).

 • Seminarundervisning. Denne del af uddannelsen består af seks gange 2-dages holdundervisning med fokus på tilegnelse af teori, empiri og perspektiver på praktisk anvendelse. Seminarundervisningen er vigtig for at kunne formidle MBSR til andre, og uddannelsen kræver deltagelse i minimum seks seminarer.

  Emner kan være:

  • Videnskab om mindfulness
  • Grundlæggende stress-fysiologi
  • Anvendelse af anekdoter, metaforer og poesi i undervisningen
  • Erfaringsbaseret læring
  • Forståelse for gruppedynamikker 
  • Interpersonel mindfulness
  • Buddhistisk psykologi
  • Basal psykiatri
  • Yoga
  • Etik
  • Mindfulness i arbejdslivet
  • Inquiry.

  Der er fokus på deltagernes egne processer og erfaringer samt træning og udvikling af specifikke MBSR-underviserfærdigheder. Du vælger selv, hvornår på uddannelsen, du deltager i seminarerne. (6 x 1,5 ECTS).

 • Fortløbende personlig og professionel udvikling. Denne del omfatter daglig mindfulness meditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidshedstræning. Det er den nødvendige personlige og professionelle integration af den form for mindfulnessmeditation, som ligger til grund for MBSR. Den daglige træning af krop og sind er det basale erfaringsgrundlag, som vi underviser ud fra i MBSR. Med andre ord har underviseren gennem egen træning fået kendskab til det landskab af erfaringer, som deltagerne bevæger sig ud i, når de påbegynder et MBSR-kursus. 

  Forudsætninger for at påbegynde Modul 3 er følgende: 
  To eller flere 5-7 dages mindfulnessmeditations-retreats i stilhed varetaget af en kompetent og DCM-anerkendt mindfulnessmeditationslærer samt egen erfaring med at undervise i elementer af MBSR-programmet.

 • Modul 3. Dette 8-dages forløb, der foregår som internat, har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder. Det vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem fokuseret indre arbejde og stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet, herunder elementer der vedrører præsentation og didaktisk formidling, guiding i meditation og yoga øvelser, enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse), gruppedynamik og forberedelse af eget undervisningsmateriale. Efter vellykket færdiggørelse af Modul 3 er du i besiddelse af minimumskvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers MBSR-kurser (5 ECTS).  

Fase 3: Videregående træning og supervision - 'MBSR-lærer niveau 2'

MBSR-uddannelsen fase 3 består af:

 • Gruppesupervision. Imens du underviser i dine første 1-3 MBSR-forløb, deltager du i gruppesupervision. Den består af 8 online sessioner af 2 timers varighed. Der vil være max 8 deltagere per gruppe. Gruppesupervisionen er en kombination af fortsatte studier, dybere forståelse af curriculum samt forfining af praktiske færdigheder som underviser. Der vil være hjemmearbejde fra gang til gang.

 • Individuel supervision. Individuel supervision påbegyndes efter, du har undervist i 4-6 MBSR-forløb. Individuel supervision består af 10 online sessioner af 1 times varighed. Fokus er på indholdet i curriculum såvel som de udfordringer, du oplever som underviser. Supervisionen tilrettelægges således, at den følger dit eget undervisningsforløb. 
 • Vedvarende personlig og professionel udvikling. Herunder daglig mindfulness meditationspraksis, yoga og anden kropslig forankret bevidsthedstræning. Udvikling som MBSR-lærer indbefatter at arbejde med din egen personlighed. Her kan det være hjælpsomt med terapi til at kaste lys på de sider af din egen person, der kan stå i vejen for din undervisning. 

 • MBSR Insight Retreat. Dette 7-dages stilhedsretreat er målrettet MBSR-lærere. Retreatet er en udforskning af de visdoms-principper, der ligger til grund for MBSR som en vej til øget bevidst nærvær og bedre håndtering af stress. Insight retreatet skal tages senest inden certificering. (4 ECTS).   

Fase 4: Certificering - 'Certificeret MBSR-lærer'

Certificering som underviser i MBSR sker gennem Dansk Center for Mindfulness ved Aarhus Universitet i samarbejde med Brown University, USA. Certificering som MBSR-underviser er en anerkendelse af dine kompetencer som MBSR-underviser. Herunder dybdegående forståelse for MBSR samt evne til at gennemføre MBSR programmet effektivt i overensstemmelse med grundlæggende værdier og standarder for MBSR-undervisere. 

Vurdering af ansøgning om MBSR-underviser certificering: Efter din ansøgning har været igennem en omfattende review-process, er det muligt, at du vil blive bedt om at forbedre og forfine din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og supervision. Det er også muligt, at du vil blive bedt om at videreudvikle og justere dit undervisningsmateriale. MBSR-undervisercertificering vil blive tildelt, når du opfylder samtlige kriterier for tilfredsstillende MBSR-underviserkompetencer.

Vedvarende personlig og professionel træning

I tillæg til deltagelse i uddannelsens forskellige træningsprogrammer, er det vigtigt, at du dedikerer dig til vedvarende udforskning af følgende indbyrdes forbundne områder for studier og personlig udvikling:

 • Mindfulness meditation – daglig praksis og retreats. Vedvarende og vedholdende engagement i en daglig mindfulness meditationspraksis samt deltagelse i retreats vil fordybe din forståelse af, hvad det vil sige at være en fuldt ud parat og kvalificeret MBSR-lærer.
 • Forpligtelse til vedvarende personlig udvikling. At du fortsat lærer mest muligt om egen personlighed og egne mønstre i relation til andre mennesker er nødvendigt, hvis du ønsker at blive en effektiv MBSR-lærer. Det er en type af viden, der fordrer vedvarende indre arbejde og selv-undersøgelse.
 • Træning i yoga og andre former for kropsligt forankret træning. Værdsættelse af kroppen og arbejde med øget kropsbevidsthed er essentiel for forståelse og direkte erfaring af mindfulness. Vi anbefaler at deltagere på uddannelsen træner mindful Hatha yoga samt andre former for kropslig funderet bevidsthedstræning.

Pensum / Litteraturliste - obligatorisk læsning

 • Bog: Jon Kabatt-Zinn ”Full Catastrophe Living” (dansk: “Lev med livets katastrofer”)
 • Bog: Saki Santorelli “Heal Thy Self” (dansk: Bliv hel)
 • Bog: Lone Fjorback “MINDFULNESS” - udleveres på modul 1
 • Bog: Donald Mccown ”Teaching mindfulness”
 • Artikler - udleveres