Detaljeret beskrivelse af MBKT-uddannelsen

Forudsætninger for optagelse

Personer, der søger om optagelse på uddannelsen, skal kunne svare ja til samtlige af følgende spørgsmål:

 

1)    Har du i mindst et år haft en regelmæssig mindfulness meditationspraksis? Underviserens egen mindfulness praksis er fundamentet for integritet og kvalitet i undervisning og formidling af MBKT. Uden en egen personlig mindfulness meditationspraksis kan undervisningen ikke være ”mindfulness-baseret”. MBKT er baseret på mindfulness, når undervisningen udspringer af en erfaringsbaseret forståelse for mindfulness, og mindfulness samtidig er kropslig forankret og integreret i underviserens person og måde at være til stede på.

 

2)    Har du gennemført et 8-ugers kursus i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)? MBSR-programmet, der er udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness i USA, er det grundlag, som MBKT er blevet skabt ud fra. Deltagelse i et MBSR-kursus med en godkendt underviser kan udvikle og fordybe din egen meditationspraksis og ikke mindst give forståelse for, hvad det rent erfaringsmæssigt vil sige at deltage i et 8-ugers kursus baseret på systematisk træning i mindfulness.

 

3)    Har du akademisk viden og klinisk erfaring med den population, som du ønsker at anvende MBKT over for? Det kan for eksempel være en uddannelse eller efteruddannelse inden for anvendt psykologi eller psykiatri med detaljeret viden om den kliniske population, som du ønsker at arbejde med.

 

4)    Har du færdigheder, som er relevante i arbejdet med individer og grupper?

Note: Der vil blive oprettet en særskilt MBKT-efteruddannelse med supplerende kurser for personer, der allerede har gennemført MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Uddannelsens struktur - første år

Modul 1:
Fordybelse af egen mindfulness praksis samt erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i MBKT-programmet. Herunder udforskning af de grundlæggende formelle mindfulness-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i MBKT.

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Modul 1 er et internatkursus på fire hele dage med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af mindfulness mellem hvert af uddannelsens moduler.

 

Seminardage:
Seminardage på uddannelsen fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af MBKT. Herunder empirisk forskning, viden om depression, erfaringsbaseret læring, elementer fra kognitiv adfærdsterapi, ”inquiry” som metode til undersøgende dialogisk udforskning af deltagerens direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, samt relevante aspekter af buddhistisk psykologi.

Seminardage er undervisning to dage i træk, typisk fra kl. 9.00-16.00, uden overnatning.

 

5-dages stilhedsretreat:
Fem dage i stilhed med intensiv træning i mindfulness meditation fra morgen til aften.

Retreat er en mulighed for fordybelse af mindfulness samt træning af kontinuitet i evnen til bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik gennem dagen i alt, hvad vi foretager os.

 

Modul 2:
Dette modul bygger videre på den forståelse, der er blevet grundlagt i løbet af det første halve år af uddannelsen på baggrund af modul 1, seminardage, retreat og ikke mindst hjemmearbejde med integration af formel og uformel mindfulness i hverdagen.

Modul 2 indebærer praktisk træning af mindfulness, diskussion og fremlæggelse af centrale tekster, samt begyndende træning i at guide andre i centrale MBKT mindfulness-øvelser samt give og modtage konstruktiv feedback.
Efter modul 2 etableres studiegrupper, der mødes regelmæssigt, med henblik på forberedelse til modul 3.  

 

Seminardage:
Se tidligere beskrivelse.

 

7-dages stilhedsretreat:
Syv dage i stilhed med intensiv træning i mindfulness meditation fra morgen til aften.
Se ovenstående beskrivelse.

Uddannelsens struktur - andet år

Modul 3:
Modul 3 er et 8-dages intensivt internat kursus. Det gennemgående fokus er træning i at undervise andre. Vi træner i formidling af samtlige kerne-elementer i MBKT-programmet.

Modul 3 er en kombination af praksis, oplæg fra underviserne forud for arbejde i større og mindre grupper, hvor de studerende underviser hinanden og modtager kollegial feedback samt feedback fra underviserne på uddannelsen.

Dette kursus forudsætter, at den studerende har deltaget fuldgyldigt på hele uddannelsen op til dette punkt, og således er godt rustet til at påbegynde den intensive træning i at undervise andre.

Vi går i dybden med det teoretiske rationale samt struktur og opbygning af MBKT-programmet, og ikke mindst intentionen bag de enkelte øvelser. Hertil kommer vi ind på de bærende elementer og epistemologiske strømninger, der ligger til grund for MBKT-programmet.
Ligeledes introduceres et støttende redskab med kriterier til evaluering af centrale underviser-kompetencer i forbindelse med levering af mindfulness-baserede interventioner som MBSR og MBKT.

 

Seminardage:
Se tidligere beskrivelse under første år.

Supervision på egen undervisning:
Supervision som led i uddannelsen omfatter 10 timer svarende til supervision efter hver session i MBKT-programmet, inklusive session 1-8, orientering og heldagssession.

 

Skriftlig opgave:
Der afleveres en skriftlig opgave på baggrund af den akademiske litteratur inden for området.
Opgaven skal demonstrere den studerendes forståelse for mindfulness-begrebet, den kliniske population som MBKT vil blive anvendt over for, den teoretiske baggrund for MBKT, samt redegørelse og diskussion af den eksisterende empiriske litteratur.