Detaljeret beskrivelse af MBKT-uddannelsen

Forudsætninger for optagelse

Personer, der søger om optagelse på uddannelsen, skal kunne svare ja til samtlige af følgende spørgsmål:

 

1)    Har du i mindst et år haft en regelmæssig mindfulness meditationspraksis? Underviserens egen mindfulness praksis er fundamentet for integritet og kvalitet i undervisning og formidling af MBKT. Uden en egen personlig mindfulness meditationspraksis kan undervisningen ikke være ”mindfulness-baseret”. MBKT er baseret på mindfulness, når undervisningen udspringer af en erfaringsbaseret forståelse for mindfulness, og mindfulness samtidig er kropslig forankret og integreret i underviserens person og måde at være til stede på.

 

2)    Har du gennemført et 8-ugers kursus i mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR)? MBSR-programmet, der er udviklet af Jon Kabat-Zinn ved Center for Mindfulness i USA, er det grundlag, som MBKT er blevet skabt ud fra. Deltagelse i et MBSR-kursus med en godkendt underviser kan udvikle og fordybe din egen meditationspraksis og ikke mindst give forståelse for, hvad det rent erfaringsmæssigt vil sige at deltage i et 8-ugers kursus baseret på systematisk træning i mindfulness.

 

3)    Har du akademisk viden og klinisk erfaring med den population, som du ønsker at anvende MBKT over for? Det kan for eksempel være en uddannelse eller efteruddannelse inden for anvendt psykologi eller psykiatri med detaljeret viden om den kliniske population, som du ønsker at arbejde med.

 

4)    Har du færdigheder, som er relevante i arbejdet med individer og grupper?

Note: Der vil blive oprettet en særskilt MBKT-efteruddannelse med supplerende kurser for personer, der allerede har gennemført MBSR-uddannelsen ved Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet.

Uddannelsens struktur - første år

Modul 1, start januar:
Fordybelse af egen mindfulness praksis samt erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i MBKT-programmet. Herunder udforskning af de grundlæggende formelle mindfulness-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i MBKT.

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Modul 1 er et internatkursus på fire hele dage med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af mindfulness mellem hvert af uddannelsens moduler.

Undervisere: Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema: MBKT, mindfulness som klinisk metode

 Læringsmål:

 • Forstå mindfulness som en klinisk intervention
 • Have overblik over indhold, struktur og pædagogik i MBKT
 • Forstå kognitiv adfærdsterapeutisk model for depression
 • Kunne redegøre for træning af mental sundhed med mindfulness
 • Forstå mekanismer, forskning, udviklingsproces og teoretisk fundament for MBKT
 • Personlig erfaring på sammenhæng mellem krop og sind

 

Supervision:
Supervision på egen mindfulness-træning i gruppe á maks. 8 deltagere.
Al supervision afvikles via elektronisk medie.
I alt antal timer: 8

Supervisor: Susanne Bruggisser


Seminardage:
Seminardage på uddannelsen fokuserer på den akademiske og kontemplative viden, der ligger til grund for den praktiske anvendelse af MBKT. Herunder empirisk forskning, viden om depression, erfaringsbaseret læring, elementer fra kognitiv adfærdsterapi, ”inquiry” som metode til undersøgende dialogisk udforskning af deltagerens direkte erfaring med mindfulnesspraksis, yoga og mindful bevægelse, samt relevante aspekter af buddhistisk psykologi.

Seminardage er undervisning to dage i træk, kl. 9.00-16.00, uden overnatning.

Undervisere: Kay Elisabeth Worsfold, Lone Overby Fjorback

Tema: Forskning i MBKT og depression

Læringsmål:

 • Have overblik over MBKT forskning i forhold til forebyggelse og behandling af tilbagevendende depression og bipolar lidelse
 • Redegøre for depression som et folkesundhedsproblem
 • Kunne relatere til teori og forebyggelses- og behandlingsstrategier for depression
 • Kendskab til forskning i mekanismer for MBKT
 • Kendskab til spørgeskemaer, der måler mindfulness, compassion, trivsel, stress, rumination, interoceptiv opmærksomhed, angst, depression og tankemønstre
 • Kendskab til costeffectiveness studier af MBKT


 

5-dages stilhedsretreat:
Fem dage i stilhed med intensiv træning i mindfulness meditation fra morgen til aften.

Retreat er en mulighed for fordybelse af mindfulness samt træning af kontinuitet i evnen til bevidst nærvær fra øjeblik til øjeblik gennem dagen i alt, hvad vi foretager os.

Underviser: Lone Overby Fjorback

Tema: Fordybelse og selvudvikling

Læringsmål:

 • Fordybelse af mindfulness
 • Personlig og teoretisk kendskab til stress og rumination samt mulighed for lindring og erkendelser gennem observation af det nuværende øjeblik
 • Der arbejdes personligt med underviseren med henblik på at slippe uhensigtsmæssige mønstre og opbygge sunde vaner i sindet
 • Fordybelse af yoga og vedvarende fokus på krop, sind og hjerte

 

Modul 1, juni:
Fordybelse af egen mindfulness praksis samt erfaringsbaseret forståelse for samtlige elementer i MBKT-programmet. Herunder udforskning af de grundlæggende formelle mindfulness-øvelser, og hvorledes den direkte erfaring med disse øvelser relaterer sig til det at være underviser i MBKT.

Dette modul bygger på praktisk træning, refleksion samt dialog og udveksling. Modul 1 er et internatkursus på fire hele dage med professionel træning fra morgen til aften. Der skal afsættes tid til daglig træning af mindfulness mellem hvert af uddannelsens moduler.

Undervisere: Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema: MBKT, mindfulness som klinisk metode

 Læringsmål:

 • Forstå mindfulness som en klinisk intervention
 • Have overblik over indhold, struktur og pædagogik i MBKT
 • Forstå kognitiv adfærdsterapeutisk model for depression
 • Kunne redegøre for træning af mental sundhed med mindfulness
 • Forstå mekanismer, forskning, udviklingsproces og teoretisk fundament for MBKT
 • Personlig erfaring på sammenhæng mellem krop og sind

 

 

 

Modul 2:
Dette modul bygger videre på den forståelse, der er blevet grundlagt i løbet af det første halve år af uddannelsen på baggrund af modul 1, seminardage, retreat og ikke mindst hjemmearbejde med integration af formel og uformel mindfulness i hverdagen.

Modul 2 indebærer praktisk træning af mindfulness, diskussion og fremlæggelse af centrale tekster, samt begyndende træning i at guide andre i centrale MBKT mindfulness-øvelser samt give og modtage konstruktiv feedback.
Efter modul 2 etableres studiegrupper, der mødes regelmæssigt, med henblik på forberedelse til modul 3.

Undervisere: Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema: MBKT curriculum, fordybelse i hver enkelt session

Læringsmål:

 • Teoretiske og praktiske komponenter i hver enkelt session
 • Kunne formidle forskning og anvendelse af MBKT
 • Teoretisk og praktisk kendskab til de fire fundamenter for mindfulness og hvordan det ses i MBKT curriculum
 • Begynde at guide yoga og meditation
 • Kunne holde oplæg om elementerne i MBKT curriculum
 • Kunne evaluere MBKT undervisningSupervision:

Supervision på egen mindfulness-træning i gruppe á maks. 8 deltagere.
Al supervision afvikles via elektronisk medie.
I alt antal timer: 10

Supervisor: Susanne Bruggisser

 

 

Uddannelsens struktur - andet år

5-dages stilhedsretreat:

Fem dage i stilhed med intensiv træning i mindfulness meditation fra morgen til aften.

Underviser: Jacob Piet Jakobsen

Tema: Fordybelse og selvudvikling

Læringsmål:

 • Fordybelse af mindfulness praksis
 • Praktisk og teoretisk kendskab til lidelse, forandring og rumination
 • Praktisk og teoretisk personligt relationsarbejde med sig selv, gruppen læreren og kommende MBKT-deltagere
 • Opdage mønstre for personlig og professionel kommunikation
 • Praktisk og teoretisk forståelse for at transformere stress og rumination til ligevægt, compassion, glæde og venlighed


 

Seminardage:

 

Undervisere: Lisbeth Stampe Frølich, Lone Overby Fjorback

Tema: Buddhistisk psykologi og etik

Læringsmål:

 • Personligt og teoretisk kendskab til Buddhistisk psykologi: De fire ædle sandheder, den 8 foldede vej, 3 kendetegn for eksistens
 • Forståelse for etik i vestlig og østlig (preceps) perspektiv
 • Mentale vaner og handlinger, der fører til stress, angst og depression
 • Mentale vaner der fører til ligevægt, glæde, compassion og venlighed
 • Forståelse for sammenhæng mellem Buddhistisk psykologi, etik, neurovidenskab og virkningsmekanismer for MBKT


 

Modul 3:
Modul 3 er et 8-dages intensivt internat kursus. Det gennemgående fokus er træning i at undervise andre. Vi træner i formidling af samtlige kerne-elementer i MBKT-programmet.

Modul 3 er en kombination af praksis, oplæg fra underviserne forud for arbejde i større og mindre grupper, hvor de studerende underviser hinanden og modtager kollegial feedback samt feedback fra underviserne på uddannelsen.

Dette kursus forudsætter, at den studerende har deltaget fuldgyldigt på hele uddannelsen op til dette punkt, og således er godt rustet til at påbegynde den intensive træning i at undervise andre.

Vi går i dybden med det teoretiske rationale samt struktur og opbygning af MBKT-programmet, og ikke mindst intentionen bag de enkelte øvelser. Hertil kommer vi ind på de bærende elementer og epistemologiske strømninger, der ligger til grund for MBKT-programmet.
Ligeledes introduceres et støttende redskab med kriterier til evaluering af centrale underviser-kompetencer i forbindelse med levering af mindfulness-baserede interventioner som MBSR og MBKT.

 

Undervisere: Antonia Sumbundu, Lone Overby Fjordback

Tema: MBKT, intensiv træning og undervisning i at undervise

Læringsmål:

 • Kunne undervise i alle komponenterne i MBKT
 • Guide meditation og yoga
 • Lede inquary dialog efter hver mindfulness praksis
 • Undervise i kognitiv adfærdsterapeutiske elementer i MBKT
 • Undervise i kognitiv model for depression
 • Varetage gruppeundervisning, holde en gruppe
 • Kunne relatere sig til hver enkelt deltager i en gruppe
 • Kunne gøre MBKT undervisning levende med inddragelse af deltagerne
 • Kunne etablere god kontakt og lave individuelle forebyggelsesplaner for alle deltagerne i en gruppe
 • Kunne individualisere MBKT så det tilpasses den enkelte
 • Kunne gøre den enkeltes erfaringer relevant for hele gruppen
 • Kunne være mindful til stede i en gruppe og få compassion frem i mødet med den enkelte og deltagerne i mellem
 • Kunne vise en vej med mulighed for lindring og frihed i alle situationer
 • Kunne evaluere og give feedback på egen og andres undervisning


Seminardage:

Undervisere: Susanne Bruggisser, Lone Overby Fjorback

Tema: Basal psykiatri og bivirkning til meditation

Læringsmål:

 • Indgående kendskab til indikation og kontraindikation for MBKT
 • Kendskab til diagnostik af mest almindelige psykiatriske sygdomme
 • Kendskab til bivirkninger til meditation
 • Være i stand til at håndtere traumer
 • Være i stand til at håndtere de bivirkninger til MBKT
 • Forstå begrænsningerne i MBKT og kunne vejlede patienter heri
 • Kunne vejlede og henvise til anden behandling i forbindelse med bivirkninger eller forværring af psykisk sygdom
 • Forståelse for mindfulness træning ved psykotiske lidelser og autisme


Supervision:
Individuel sagssupervision i forbindelse med at deltager på MBKT-uddannelsen faciliterer et MBKT-kursus på egen hånd, i tilknytning til deltagers arbejdsplads.
Al supervision afvikles via elektronisk medie.
I alt antal timer: 10

Supervisorer: Lisbeth Stampe Frølich eller Kay Elisabeth Worsfold

Læringsmål:

Individuel supervision med aktivt engageret i en-til-en dialog med en certificeret MBKT-seniorunderviser for individuel støtte, vejledning, dialog og feedback. Supervision har til formål at undersøge, klarlægge og forfine undervisningskapacitet og dygtighed.

 

Skriftlig opgave:
Der afleveres en skriftlig opgave på baggrund af den akademiske litteratur inden for området.
Opgaven skal demonstrere den studerendes forståelse for mindfulness-begrebet, den kliniske population som MBKT vil blive anvendt over for, den teoretiske baggrund for MBKT, samt redegørelse og diskussion af den eksisterende empiriske litteratur.

Læringsmål:

Teoretisk fordybelse af mindfulness som klinisk intervention.

Format: Opgaven suppleres med praktisk erfaring fra undervisning i MBKT. Teori skal underbygge praktiske erfaringer. Og opgaven skal demonstrere kendskab til forskning i MBKT og depression. Der skal desuden demonstreres viden om virkningsmekanismer, forebyggelses- og behandlingsstrategier, buddhistisk psykologi, relationsarbejde, gruppeprocesser og etik. Samt sammenhængen mellem buddhistisk psykologi, neurovidenskab og MBKT. Det personlige læringsarbejde med fordybelse i MBKT skal beskrives og sættes ind i psykologisk forståelsesramme.

Aflevering af opgave, returneres med individuel feedback såvel skriftligt som mundtligt.Supervision:

Sagssupervision i gruppe á maks. 8 deltagere.
Al supervision afvikles via elektronisk medie.
I alt antal timer: 2

Supervisor: Susanne Bruggisser