Medarbejdere

Centerchef

Lone Overby Fjorback

Overlæge, lektor, ph.d., certificeret MBSR-lærer og leder af Dansk Center for Mindfulness.

Lone Fjorbacks forskning har vist, at MBSR og MBKT kan forbedre mental sundhed og nedsætte symptomer på stress, angst og depression i kliniske og ikke-kliniske populationer. Kvalitetet og mængden af de videnskabelige studier viser, at de lever op til kriterierne for virkningsfuld psykologiske intervention. Lone Fjorbacks Ph.d. 'Mindfulness and Bodily Distress' viste, at patienter med kroniske stresslidelser kan få bedre livskvalitet, færre smerter, mere energi og bedre funktion, hvis de praktiserer mindfulness-basret stressreduktion. Behandling med mindfulness kan spare penge for samfundet, da patienterne gik mindre til lægen, og markant færre fik førtidspension. Lone Fjorback har haft forskningsophold ved Center for Healthy Minds ledet af Richard Davidson.

Email: lone.overby.fjorback@clin.au.dk

Administration

Anne Mette Kvist Vester

Koordinator og MBSR-lærer.

Anne Mette er typisk den første, du kommer i kontakt med, når du henvender dig til Dansk Center for Mindfulness. Anne Mette underviser også på DCMs MBSR-hold i Aarhus. 

Anne Mette har en baggrund i det private erhvervsliv, hvor hun har været leder i flere år.

Email: annemette@clin.au.dk

Stina Svejbæk Eriksen

Grafik og administration

Stina tager sig af centerets grafiske opgaver. Stina har tidligere arbejdet med grafisk design på forskellige bureauer og som freelance. Stina er desuden en del af projektet Stressfri hverdag for børn og unge - en mindfulnessuddannelse til lærere.

Email: stina@clin.au.dk

Telefon: 93 52 19 97

Thilde Vesterby

Digital kommunikation

Thilde rådgiver centret om digital kommunikation og drifter vores sociale medier. Thilde har tidligere arbejdet med digital kommunikation på forskellige bureauer og i sundhedsvæsenet. 

Email: Thilde@clin.au.dk

Undervisere og forskere

Jacob Piet

Psykolog, ph.d., CFM-certificeret MBSR-lærer.

Jacob Piet har forsket i virkningen af Mindfulness på blandt andet stress, angst og depression. Piet underviser og uddanner professionelle i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR).

Jacob Piet fungerer desuden som underviser på en lang række af centeres undervisningstilbud; seminardage, stilhedsretreats, åbne kurser samt Gå til Mindfulness. Piet er desuden ansvarlig for supervision af MBSR-lærere.

Jacob Piet har modtaget omfattende professionel træning og supervision i MBSR gennem to længerevarende ophold ved Center for Mindfulness (CFM), Massachusetts Medical School, ledet af Jon Kabat-Zinn og Saki Santorelli, grundlæggerne af MBSR. Han er uddannet i mindfulnessbaseret kognitiv terapi (MBKT) hos blandt andre Mark Williams.  

Jacob Piet har fungeret som behandler og konsulent på flere forskningsprojekter om mindfulness, og har gennem flere år undervist professionelle i træning og formidling af metoden. I tillæg til det internationale forskningsarbejde er Piet forfatter til en række faglige artikler, bøger og bogkapitler om Mindfulness.

Email: jacobpiet@clin.au.dk

Lise Juul

Master i folkesundhed (MPH), ph.d og lektor.

Arbejder for at sundhedsfremme og forebyggelse bliver evidensbaseret i Danmark. Det er vigtigt at bidrage til opbygning af evidens og at anvende valide metoder til undersøgelse af mekanismer og effekter af veldefinerede komplekse interventioner. Således at vi kan bruge de mest effektive metoder systematisk i samfundet, når det gælder forebyggelse og rehabilitering i det danske sundhedsvæsen.

Lise Juul har arbejdet med udvikling og evaluering af sundhedsfremmende og forebyggende interventioner i almen praksis og kommunale sundhedscentre de sidste mange år. Hun har udviklet fag og undervist om komplekse interventioner og stress og mindfulness på kandidatuddannelsen i Folkesundhedsvidenskab, AU.

Ekspert- og forskningsområder

 • Folkesundhed
 • Sundhedsfremme og forebyggelse
 • Komplekse interventioner
 • Mindfulness

Aktuelle projekter / current projects

Undersøgelse af mekanismer af komplekse interventioner ved brug af structural equation modelling i RCT-designs. Projektet er økonomisk støttet af Novo Nordisk Fonden, Klinisk sygepleje og Trygfonden.

Stressfri hverdag for børn og unge. Et cluster-randomiseret studie om effekten af at uddanne danske folkeskolelærere til at undervise i mindfulness i skolen på lærer- og elev-trivsel. Projektet er støttet af Satspuljemidler.

Et tre-armet randomiseret pilot trial, der sammenligner Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR), et lokalt udviklet stress tilbud og en ventelistekontrol til borgere med stress i Aarhus kommune. Projektet er støttet af Trygfonden.

Mail: lise.juul@clin.au.dk

Nanja Holland Hansen

Autoriseret psykolog og certificeret Compassion Cultivaiting Training(CCT)-underviser ved Stanford University, Medical School og Center for Compassion Altruism Research and Education (CCARE). Senior CCT-instruktør ved the Compassion Institute. 

 

Intentionen og målsætningen med forskning i Compassion-træning og dets potentielle gavnlige effekter for omsorgspersoner og pårørende er, at tilvejebringe en ændring i den måde, hvorpå vi opfatter mental sundhed. Vi er nødt til at se mental sundhed som noget, vi kan træne, på samme måde som vi gør med fysisk sundhed, hvis vi skal kunne imødekomme det globalt stigende antal af mennesker med dårligt mentalt velvære. Nanjas forskning befinder sig imellem psykologi og folkesundhed og forsøger at belyse, hvordan træning af en evne som Compassion ikke kun kan gavne individet, men også samfundet som helhed. 

Nanja laver pt. et forskningsprojekt, hvor hun måler effekten af CCT-programmet til pårørende til psykisk syge. 

Ekspert-forskningsområder:

 • Compassion Cultivaiting Training
 • Psykologi

Aktuelle projekter:

Ph.d.-projekt: Compassion Cultivation Training (CCT) til pårørende af folk med en psykisk lidelse. 

Thupten Jinpa’s Europæiske Tour i samarbejde med the Compassion Institute, USA. 

Compassion Cultivation Training (CCT) Teacher Education Program i Nord Europa, i samarbejde med the Compassion Institute. 

Underviser åbne hold i Compassion Cultivation Training (CCT) kurset i København og Aarhus.

Email: nanjahh@clin.au.dk

Niels Viggo Hansen

Filosof og fysiker, ph.d., humanistisk/tværdisciplinær sundhedsforsker, MBSR-lærer.

Niels Viggo Hansen forsker i hvordan mindfulness spiller sammen med sociale og eksistentielle sider af menneskers dagligdag.

Til efteråret 2019 skal han undersøge i et større projekt, om mindfulness kan fungere som mental sundhedsfremme hos ældre danskere - som støtte både en meningsfuld sidste tid på arbejdsmarkedet, en god overgang til en sund og selvhjulpen seniortilværelse, og måske også lidt senere tilbagetrækning.

Andre forskningsinteresser omfatter:

 • barrierer og ressourcer omkring sunde livsstilsændringer
 • frugtbare “eksistentielt sensitive” måder at arbejde sammen på i teams
 • palliative patienters erfaringer i drømme og mareridts-agtige forløb.

I alle disse felter ser mindfulness ud til at åbne vigtige nye perspektiver som er værd at udforske.

Med sin baggrund i tværdisciplinær forskning og metode-undervisning påtager Niels Viggo sig desuden rådgivnings- og udviklingsopgaver med henblik på nye forskningssamarbejder og projekter i samarbejde mellem DCM og andre forskere og institutioner.

Forskere

Karen Johanne Pallesen

Lektor, PhD (sundhedsvidenskab), MSc (biologi) og hjerneforsker.

Karen Johanne er lektor på Dansk Center for Mindfulness ved Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Karen Johanne har en forskerbaggrund inden for kognitiv neurovidenskab, og forsker i dag i stressens psyko-fysiologiske mekanismer. Metoderne der anvendes, er hjerneskanninger, golden standard pulsmålinger, psykometri og spørgeskemaundersøgelser. Formålet med KJ’s forskning er at skabe indsigt i, hvordan mindfulness meditation, via en reduktion af stressresponset og træning af sunde mentale vaner, kan stimulere kroppens medfødte anlæg for heling 

Karen Johannes vinkel på stress er baseret i en syntese af viden fra biologi, medicin og psykologi. Stress er en fundamental livsproces, som vi skal lære at leve med og indrette os efter. Det betyder at vi skal sørge for at skrue ned for stressen ind imellem, fordi langtidsforhøjede stresshormon-niveauer kan udløse sygdomsprocesser. Det er vigtigt, at vi lærer om den tætte kobling mellem mentale og kropslige funktioner, så vi kan navigere uden om stress-relaterede sygemeldinger og sygdomme.  

KJ underviser i stress og stressreduktion på Aarhus Universitet og er en aktiv foredragsholder på folkeuniversitetet, forfatter af kronikker og debatindlæg, og gæst i radio- og TV-interviews.

Kompetencer:

 • Hjerneskanningsmetoder: Magnetoencefalografi (MEG), Elektroencefalografi (EEG), Magnetisk Resonans Billeddannelse (MRI)
  • Psykofysiologi: Pulsvariabilitet/heart rate variability (HRV), blodtryk  
  • Psykometri: Test of Variables of Attention (TOVA)
  • Selv-rapporterende spørgeskemaer om den mentale hviletilstand, selvoplevet stress, resiliens, kropsbevidsthed, etc.        

 

Igangværende projekter:

Anne Maj van der Velden

Psykolog og ph.d-studerende.

Anne Maj har blandt andet skrevet speciale om virkningsmekanismer i Mindfulness-baseret Kognitiv Behandling af depression, og er nu i færd med et ph.d-forskningsprojekt med Mindfulness-baseret Kognitiv Terapi til forebyggelse af depression i et samarbejde med internationalt-anerkendte forskere fra Aarhus og Oxford Universitet.

Email: am.vandervelden@cas.au.dk

Christine Parsons

Lector at IMC (Interacting Mind Centre) in psykologi, postdoc fra psykiatrisk afdeling på Oxford. 

Christine Parsons arbejder med, hvordan Mindfulness-baserede indsatser kan påvirke emotioner, adfærd og hjernen. 

Hun har udviklet en app til mobiltelefonen, der skal registrere kursisters Mindfulness hjemmearbejde og hjælpe dem til at implementere det i hverdagen. Læs mere om app'en på Oxford's hjemmeside her (på engelsk): http://oxfordmindfulness.org/news/new-mindfulness-practice-app/  

Mail: Christine.parsons@clin.au.dk (Christine taler engelsk).

Sine Skovbjerg

Lektor, ph.d.

Sine Skovbjerg varetager forskningen i projekt ”En god start på familielivet”, hvor målgruppen er særligt sårbare gravide. Projektet har til formål at udvikle et mindfulness-baseret forløb for særligt sårbare gravide i samarbejde med Familieambulatoriet på Hvidovre Hospital. 

Som forsker har Sine Skovbjerg været leder af et forsknings - og videncenter, hvor også studier af effekten af mindfulness indgik. Hun har arbejdet med en bred vifte af metoder, herunder randomiserede forsøg og case-kontrol undersøgelser, samt været med i styregruppen for en større befolkningsundersøgelse.

Aktuelle projekter

'En god start på familielivet: udvikling af et mindfulness-baseret forløb for særligt sårbare gravide'. Det 4-årige projekt er støttet af Østifterne med start august 2019.

Email: Sine.skovbjerg@clin.au.dk

Svala Sigurðardóttir

Har afsluttet hoveduddannelsen i almen medicin og er i gang med et ph.d.-studie ved Aarhus Universitet og Universitet på Island.

En del af hendes ph.d. er at lave et klinisk forsøg, hvor patienter med milde til moderate symptomer på depression og/eller angst, bliver randomiseret i to grupper:

 1. Standard behandling hos egen læge.
 2. Mindfulness baseret kognitiv terapi (MBKT) plus standard behandling hos egen læge.    

Målet er at sammenligne effekten af MBKT for patienter med milde til moderate symptomer på depression og/eller angst i almen praksis i Island.

Baggrunden for projektet er, at i Storbritannien er MBKT en almindelig behandling ved forebyggelse af tilbagefald til depression. Effekten af implementering af MBKT for patienter i almen praksis, med mild til moderate symptomer af depression eller angst, er ikke undersøgt endnu i Island. 

Undervisere

Heidi Berg Nielsen

Autoriseret psykolog, MBSR-lærer samt har terapeutisk efteruddannelse i Acceptance and Commitment Therapy (ACT) og Integrativ Gestalt Terapi (IGP).

Heidi er ansat på Aarhus Universitet på Dansk Center for Mindfulness, hvor hun varetager kurser i MBSR og uddannelse af undervisere. Heidi er desuden en af nøglepersonerne i projektet, hvor vi skal uddanne skolelærere i at undervise børn og unge i et mindfulness-baseret undervisningsprogram.

Heidi har tidligere i en længere årrække arbejdet på Aarhus Universitets Hospital med udredning og behandling af mennesker, der lider af helbredsangst samt mennesker, der lider af funktionelle lidelser - en betegnelse for kroniske stresslidelser, hvor personen oplever mange symptomer og smerter i kroppen. Hun har stor erfaring med både det kliniske arbejde med MBSR-grupper, ACT-gruppeterapi, individuel terapi og undervisning samt supervision af professionelle.  

Mail: heidi.berg@clin.au.dk

Katinka Gøtzsche

Katinka har arbejdet mange år som gymnasielærer og vejleder med særligt fokus på elever med personlige og skolerelaterede problemer. Katinka har undervist på læreruddannelsen i relationskompetence og på den 2-årige internationale uddannelse “How to teach empati, mindfulness, compassion and presence”. Katinka er ligeledes uddannet fra England til at uddanne andre i .b-programmet.

Katinka er formand for Børns Livkundskaber og har i flere år arbejdet for at skabe bedre trivsel hos børn gennem mindfulness. 

Katinka fungerer som underviser på vores projekter målrettet lærere og lærerstuderende. 

Mail: katinka@clin.au.dk

Camilla Marcinkowski, ekstern underviser

Camilla Marcinkowski underviser i mindfulness og yoga på dansk og engelsk

Camilla er kvalificeret MBSR-lærer fra Aarhus Universitet og har en master i sundhedsantropologi fra samme sted. Hun er uddannet journalist i Danmark og USA, hvor hun også har arbejdet. Hun er desuden yogalærer og bevægelsesentusiast. 

Email: cama@clin.au.dk 

Telefon: +45 23 39 05 40

Susanne West Bruggisser, ekstern underviser

Autoriseret psykolog, specialist i psykopatologi, MBSR-lærer.

Susanne er tilknyttet Aarhus Universitet på Dansk Center for Mindfulness. Hun underviser på kurser i MBSR, har været en del af pilotprojektet for Veteraner støttet af Soldaterlegatet og bidrager til projektet Stressfri hverdag og børn og  Unge.

Udover arbejdet med MBSR har Susanne mange års erfaring med terapi, supervision, undervisning og uddannelse af professionelle.

Tidligere har Susanne arbejdet med mindfulness som psykologisk smertebehandling på tværfaglige smertecentre på Universitetshospitaler i Køge og i Holbæk, samt i en årrække været ansat i hospitals-psykiatrien.

Susanne har med baggrund i privat praksis arbejdet i krydsfeltet mellem det kliniske og det erhvervs-psykologiske og har erfaring med at udbrede mindfulness i arbejdslivet.

Mail: Susannebruggisser@clin.au.dk  

Charlotte Norby, ekstern underviser

Autoriseret psykolog, Specialist i psykoterapi, MBSR-lærer, har efteruddannelse indenfor kognitiv adfærdsterapi, EMDR, Par- og relations-terapi og integral psykologi.

Charlotte er tilknyttet Aarhus Universitet på Dansk Center for Mindfulness. Hun varetager MBSR-grupper og har været en del af pilotprojektet for Veteraner støttet af Soldaterlegatet.

Charlotte er uddannet underviser ved Dansk Center for Mindfulness og har derudover lang meditationserfaring.

Udover arbejdet med MBSR har Charlotte i mange år arbejdet i privat praksis og har lang terapeutisk og klinisk erfaring med sig. Tidligere har hun erfaring indenfor revaliderings- og beskæftigelsesområdet samt arbejdet indenfor kræftområdet og endnu tidligere arbejdede hun i det private erhvervsliv.

Mail: Au134673@uni.au.dk    

Kit Appelt, ekstern underviser

Psykolog, CFM-certificeret MBSR-lærer.

Kit Appelt er uddannet psykolog og lærer med mange års arbejdserfaring i opbygning af og undervisning på uddannelsesinstitutioner. Kit har undervist i MBSR  i Danmark siden 2006. Hun er uddannet som MBSR-instruktør fra Center For Mindfulness,  UMASS i USA.  Deltager fortsat samme sted i videreuddannelse og videnskabelige konferencer.

Kit Appelt arbejder som proces-supervisor på MBSR-lærer uddannelsen og deltager i planlægning, evaluering og optimering af undervisningsprocesser og program.

Email: kitappelt@mindfulness-mbsr.dk

Marianne Hartz Thomas, ekstern underviser

Journalist, MBA, partner i Viegand Maagøe og MBSR-lærer.

Marianne er tilknyttet Dansk Center for Mindfulness som ekstern rådgiver og udvikler af ledelses- og erhvervsrettede MBSR-tilbud - og med fokus på bæredygtig ledelse.

Marianne har arbejdet med mellem- og topledere, og bl.a. målt på parametre som deres stressniveau, konflikthåndtering og glæde før og efter otte ugers online MBSR.

Hun holder også foredrag på bl.a. Folkeuniversitetet om Mindfulness i Arbejdslivet.

Email: mayatomat41@gmail.com

Hanne Ravn, ekstern underviser

Hanne er uddannet MBSR lærer fra Århus Universitet og har mere end 30 års meditationserfaring.

Er desuden uddannet sygeplejerske og psykoterapeut med speciale indenfor traume og kropsterapi.

Hanne har i mange år været leder af kursusforløb for mennesker udfordret med stress, angst og depression, hvor bevægelse, yoga og mindfulness har været en del af den daglige praksis og undervisning.  

I dag er Hanne lærer på Social- og sundhedsskole og har egen virksomhed med MBSR kurser, psykoterapi og retreats.

Email: mail@hanneravn.dk      www.hanneravn.dk