Hvad er compassion

Compassion bliver ofte defineret som den følelse, der opstår, når vi bliver opmærksomme på lidelse og mærker et ønske om at lindre denne lidelse. Thupten Jinpa, tidligere tibetansk munk og professor, peger på fire komponenter i compassion:

  1. En bevidsthed om, at der er lidelse (kognitiv komponent)
  2. At blive bevæget af lidelse (affektiv komponent)
  3. Et ønske om at lindre lidelsen (intentionel komponent)
  4. En klarhed over, hvordan man kan hjælpe med at lindre lidelse (motivationskomponent).  

Compassion meditation

Compassion meditation har typisk karakter af gradvis progression, hvor du opdyrker compassion rettet mod nærtstående relationer (eller selvet), dernæst relationer som er mindre tætte (en fremmed eller en besværlig person, hvor relationen er konfliktpræget), og endeligt rettet mod alle levende væsener. Trods variation, indebærer compassion-meditation ofte nedenstående tre skridt:

  • At forestille sig lidelse, eller at forestille sig et tidspunkt, hvor en person har lidt 
  • Mindful opmærksomhed på egen reaktion på lidelse, med opmærksomhed på kropslige fornemmelser, tanker og følelser, der opstår, når man forestiller sig lidelse 
  • At kultivere medfølelse, følelsen af omsorg og hengivenhed og ønsket om at lindre lidelse. 

Loving-kindness og compassion

Compassion meditation indebærer ofte også kultivering af loving-kindness (ønsket om at andre må opleve glæde og velvære). Det er især tilfældet i de vestlige compassion-baserede programmer, der ligger til grund for det meste af forskningen i compassion. Hensigten med compassion meditation er mere direkte rettet mod at opdyrke medfølelse i respons til lidelse.

Men compassion-træningen indeholder både compassion og loving-kindness.   

Hvad viser forskningen?

Forskere har undersøgt, hvordan træningen i compassion påvirker mennesker. Her er nogle af de vigtigste undersøgelser. 

  • Et review fra 2017 (Luberto et al.) konkluderer, at compassion træning kan øge empati, compassion, robusthed samt prosocial adfærd og peger på flertallige mekanismer som årsag; 1) en øget følelse af forbundethed og fælles medmenneskelighed med andre, 2) flere positive emotioner, 3) nedsat stress og negative følelser samt større modstandsdygtighed mod disse, og 4) rekruttering af hjerneregioner og fysiologiske ændringer der spiller en rolle i tilknytning, omsorg og medfølelse. Jazaieri et al. (2017) peger på at CCT kan give nedsat niveau af angst og mere sindsro i ens dagligdag. Særskilt fandt de, at personer som undergik CCT var mindre tilbøjelige til at forsøge at ændre på deres oplevelse og følelsesmæssige tilstande, mens at de samtidig oplevede en bedre mestring af deres følelsesmæssige tilstand. Disse resultater indikerer at compassion trænining kan mindske undgåelse og øge accept af ubehagelige oplevelser, hvorpå man bedre kan mestre ens følelsesmæssige tilstand.

  • Le Nguyen et al. (2019) undersøgte hvorledes loving-kindness meditation havde indflydelse på telomerlængde. Telomere beskytter DNA og bliver ofte brugt som en markør for biologisk alder; man har fundet at kortere telomerlængde forudsiger kortere levetid og aldersrelaterede sygdomme. Forfatterne fandt, at deltagere på et 6-ugers loving-kindness meditationskursus ikke oplevede telomerforkortelse, mens at det var tilfældet for både den aktive kontrolgruppe, og deltagere som var på venteliste.

  • I et studie af Weingartner, Sawning, Shaw og Klein (2019) indgik medicinstuderende i et CCT-forløb. Interviews med de studerende understregede, at de alle fandt CCT gavnligt og anvendte de tillærte redskaber i et bredt omfang udover kurset. De studerende beskrev hvorledes redskaberne hjalp dem med at imødekomme stressende faktorer relateret til både personlige, uddannelsesmæssige og kliniske ansvar samt styrkede relationer med andre, herunder patienten. Flere studerende rapporterede, at de anvendte de tillærte redskaber i deres relation med patienten, i form af at: bruge mindfulness evner til at holde fokus og være nærværende, udvide compassion ved bevidst at ønske patienten fri fra deres lidelse, og øge tålmodighed, evne til at lytte og udvise empati under udfordrende interaktioner.