MBSR-uddannelsen

Fase 1: Forudsætninger for optagelse på uddannelsen

 • Relevant professionel uddannelse. 
  Psykologi, medicin og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling kunne være typiske fagområder, men enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling kan accepteres. Ønsker du at ansøge om MBSR-undervisercertificering skal du være i besiddelse af en akademisk grad eller kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring inden for et relateret arbejdsområde. 
 • Færdiggørelse af et 8-ugers MBSR kursus som deltager. Det første skridt på vej til uddannelse som MBSR-underviser sker gennem aktiv deltagelse i et 8-ugers MBSR kursusforløb, der varetages af en godkendt/registreret MBSR lærer. Herigennem får du mulighed for at opleve og erfare MBSR-programmet direkte med begyndende forståelse for hvad det vil sige at være en MBSR deltager.  Hertil kommer muligheden for at lære fra de andre deltagere på holdet.


MBSR-kursus findes bl.a. ved Dansk Center for Mindfulness (se her for næste hold) eller hos privat udbyder. For certificering skal du sikre dig at underviseren har gennemført "Practice Teaching Intensive", PTI (tidl. Teacher Development Intensive, TDI). 

Kravet om et gennemført 8-ugers MBSR-kursus kan også imødekommes ved at gennemføre et online MBSR-kursus + deltagelse i Mindfulness Tools.  

 • Deltagelse i mindst et mindfulness meditationsretreat. At undervise i MBSR afhænger af og er tæt forbundet med din egen erfaring med og forståelse af mindfulness meditationspraksis. Inden påbegyndelse af grundlæggende studier og træning, må du derfor have gennemført et eller flere 5-10 dages mindfulness meditationsretreats i stilhed, varetaget af en kompetent og erfaren meditationslærer, gerne med kendskab til MBSR. Kun intensive retreats med fokus på træning af mindfulness meditation kvalificerer til at opfylde forudsætningerne for deltagelse i MBSR-uddannelsens professionelle træning. Disse retreats skal foregå som internatophold. Vi er i færd med at udarbejde en liste over retreatsteder, som vi anbefaler. Klik her for mere information om deltagelse i retreat.
 • En daglig mindfulness meditationspraksis. 

Fase 2: Grundlæggende studier og træning

Uddannelsens grundlæggende studier og praktiske træning består overordnet af: 

 • Fundamentals i MBSR modul 1 -  En gang om året. Typisk medio november som et 4½ dages internat.     
 • Fundamentals i MBSR modul 2 -  En gang om året. Typisk august eller september som et 4½ dages internat.    
 • Seminardage - Minimum 6 x 2 dages seminar. Du bestemmer selv, hvornår i din uddannelse.
 • Practice Teaching Intensive (PTI) - En gang om året som 9 dages internat i DK eller udlandet.
 • Gruppesupervision -  Løber over ti uger og foregår online.


Efter færdiggørelse af Fundamentals, opfordrer vi deltagerne til at begynde en foreløbig undervisning i Mindfulness baseret på elementer af MBSR-programmet. Efter fuldendt PTI opfylder du minimumskravene for at påbegynde undervisning af det samlede 8-ugers MBSR-kursus og må kalde dig MBSR-lærer. 

Se mere info om tid og sted under Tilmelding her.  


Deltagelse i uddannelsens grundlæggende studier og træning inkluderer følgende:

 • Fundamentals modul 1 og 2 i mindfulnessbaseret stressreduktion. Denne del af den professionelle træning giver mulighed for fordybelse i MBSR-programmet. Dette indebærer udforskning af centrale emner og spørgsmål, som opstår på baggrund af erfaring med MBSR-programmet og dets grundlæggende principper. Der vil være begyndende træning i guiding af formelle og uformelle mindfulnessøvelser. I diskuterer udvalgt baggrundslitteratur om teori og anvendelse af MBSR. Og du bliver indført i perspektiver på menneskelig læring og udvikling, som er fundamentale for MBSR-programmet. Fundamentals modul 1 og 2 består af to gange 4½ dage som internat (2 x 4 ECTS).

 • MBSR-seminarundervisning. Denne del af uddannelsen består af seks gange 2-dages holdundervisning med fokus på tilegnelse af teori, empiri og perspektiver på praktisk anvendelse. Seminarundervisningen er vigtig for at kunne formidle MBSR til andre, og vi anbefaler minimum seks seminarer. Emner er blandt andet:
  • Videnskab om mindfulness
  • Grundlæggende stress-fysiologi
  • Anvendelse af anekdoter, metaforer og poesi i undervisningen
  • Erfaringsbaseret læring
  • Forståelse for gruppedynamikker 
  • Interpersonel mindfulness.
  Hertil kommer fokus på deltagernes egne processer og erfaringer med regelmæssig udøvelse af mindfulness samt træning og udvikling af specifikke MBSR-underviserfærdigheder. Du vælger selv, hvornår på uddannelsen, du lægger seminarerne. (6 x 1,5 ECTS).


 • Fortløbende personlig og professionel udvikling. Denne del omfatter daglig mindfulness meditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidshedstræning. Det er den nødvendige personlige og professionelle integration af den form for mindfulnessmeditation, som ligger til grund for MBSR. Den daglige træning af krop og sind er det basale erfaringsgrundlag, som vi underviser ud fra i MBSR. Med andre ord har underviseren gennem egen træning fået kendskab til det landskab af erfaringer, som deltagerne bevæger sig ud i, når de påbegynder et MBSR-kursus. To eller flere 5-7 dages mindfulnessmeditations-retreats i stilhed varetaget af en kompetent og erfaren mindfulnessmeditationslærer, er en forudsætning for at påbegynde Practice Teaching Intensive (PTI).

 • Practice Teaching Intensive (PTI). Dette 8-dages forløb, der foregår som internat, har fokus på intensiv udvikling af MBSR-underviserfærdigheder. Det vil forberede dig på at skulle fungere som MBSR-underviser og hjælpe til forbedring af centrale færdigheder gennem fokuseret indre arbejde og stadig større fortrolighed med mangfoldige aspekter af MBSR-programmet, herunder elementer der vedrører præsentation og didaktisk formidling, guiding i meditation og yoga øvelser, enquiry (særlig form for dialog og undersøgelse), gruppedynamik og forberedelse af eget undervisningsmateriale. Efter vellykket færdiggørelse af PTI er du i besiddelse af minimumskvalifikationerne for påbegyndelse af egne 8-ugers MBSR-kurser (5 ECTS).

 • Gruppesupervision. Pr. januar 2017 er det obligatorisk at deltage i minimum et gruppesupervisions-forløb, i forbindelse med opstart af egen undervisning. Deltagelse i gruppesupervision er et krav for certificering og anerkender det behov for støtte, du som ny underviser kan have brug for. Gruppesupervision løber over 10 uger, forgår online og i grupper á 4-6 deltagere.

 • 7-dages MBSR in Mind-Body Medicine. Dette træningsprogram, der er baseret på aktiv deltagelse, er en unik mulighed for intensivt at praktisere mindfulness-meditation,   grundlagt af Jon-Kabat-Zinn, og som Dansk Center for Mindfulness formidler det. 7-dages MBSR in Mind-Body Medicine internat-kursus kan tages på et hvilket som helst tidpunkt i løbet af uddannelsen, dog senest inden certificering.  7-dages MBSR in Mind-Body Medicine finder sted tre gange årligt rundt om i verden, typisk to gange årligt i USA og én gang i et europæisk land (4 ECTS).   

Fase 3: Fordybelse af din oplevelse og erfaring som MBSR-underviser

At undervise i MBSR er ideelt set et udtryk for mindfulness. En måde at være i bevidst, empatisk og let relation til din nuværende oplevelse. Det handler derfor aldrig alene om at operationalisere bestemte teknikker. Den ikke-instrumentale del af det professionelle arbejde med mindfulness er grundlaget for effektiv træning og undervisning. Fase 3, der slutter med forberedelse til MBSR-certificering, inkluderer følgende: 

 • Undervisning af mindst fire MBSR-kurser (For at komme i betragtning til MBSR-certificering skal du have undervist mindst otte MBSR-kurser).
 • Undervisning af mindst et MBSR-kursus under supervisering. Uddannelsens supervisionsprogram er baseret på aktiv dialog rettet mod udforskning af temaer, udfordringer og spørgsmål, der opstår ud af din egen MBSR-undervisning. Som forberedelse til din ansøgning om MBSR-certificering skal du have modtaget supervision under mindst et samlet MBSR-kursus (dette indbefatter 8-10 supervisions-sessioner). Supervision varetages af MBSR-certificerede undervisere på uddannelsen.
 • Udvikling, fordybelse og forfinelse af din forståelse af MBSR og dets metodologier gennem fortsatte studier, mindfulness-praksis, undervisningserfaring, refleksion og supervision. 

Evaluering af fase 3: Når samtlige betingelser for gennemførelse af fase 3 er opfyldt, foretages der i samarbejde med din supervisor en evaluering af udviklingen i dit arbejde gennem uddannelsen. Efterfølgende kan du blive bedt om at forfine og forbedre din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og/eller supervision.  

Fase 4: Certificering som underviser i MBSR

Certificering som underviser i MBSR sker gennem Center for Mindfulness (CFM), University of Massachusetts Medical School, USA. Certificering som MBSR-underviser er en anerkendelse fra CFM af dine kompetencer som kvalificeret MBSR-underviser. Herunder dybdegående forståelse for MBSR samt evne til at gennemføre MBSR programmet effektivt i overensstemmelse med grundlæggende værdier og standarder for MBSR-undervisere. Kvalifikationer for ansøgning om certificering gennem CFM’s MBSR Teacher Certification Review er følgende:

 • Færdiggørelse af samtlige betingelser for Fase 3.
 • Erfaring med undervisning af mindst otte 8-ugers MBSR-forløb.
 • Gennemførelse af mindst fire 5-7 dages mindfulness meditationsretreats. Minimum to af disse skal have en varighed på mindst syv dage.
 • Vedvarende daglig mindfulness meditationspraksis samt yoga eller anden kropslig forankret bevidsthedstræning.
 • Relevant professionel uddannelse/træning i form af en akademisk grad eller tilsvarende arbejdsmæssig erfaring.

 

Vurdering af ansøgning om MBSR-underviser certificering: Efter din ansøgning har været igennem en omfattende review-process, er det muligt, at du vil blive bedt om at forbedre og forfine din forståelse af MBSR gennem yderligere studier, træning, undervisning og supervision. Det er også muligt, at du vil blive bedt om at videreudvikle og justere dit undervisningsmateriale. MBSR-undervisercertificering vil blive tildelt, når du opfylder samtlige kriterier for tilfredsstillende MBSR-underviserkompetencer i henhold til de specifikke standarder, Center For Mindfulness (CFM) har lagt.

Vedvarende personlig og professionel udvikling af træning

I tillæg til deltagelse i uddannelsens forskellige træningsprogrammer, er det vigtigt, at du dedikerer dig til vedvarende udforskning af følgende indbyrdes forbundne områder for studier og personlig udvikling:

 • Mindfulness meditation – daglig praksis og retreats i stilhed. Vedvarende og vedholdende engagement i en daglig mindfulness meditationspraksis samt deltagelse i retreats vil fordybe din forståelse af, hvad det vil sige at være en fuldt ud parat og kvalificeret MBSR-lærer.
 • Forpligtigelse på vedvarende personlig psykologisk udvikling. At du fortsat lærer mest muligt om egen personlighed og egne mønstre i relation til andre mennesker er nødvendigt, hvis du ønsker at blive en effektiv MBSR-lærer. Det er en type af viden, der fordrer vedvarende indre arbejde og selv-undersøgelse.
 • Træning i Hatha yoga og andre former for kropsligt forankret bevidsthedstræning. Værdsættelse af kroppen og arbejde med øget kropsbevidsthed er essentiel for forståelse og direkte erfaring af mindfulness. Vi anbefaler at deltagere på uddannelsen træner mindful Hatha yoga samt andre former for kropslig funderet bevidsthedstræning.
 • Relevant professionel uddannelse/træning i form af en akademisk grad eller tilsvarende arbejdsmæssig erfaring. Undervisning i MBSR kræver en intellektuel forståelse for de videnskabelige, medicinske, og pædagogiske rødder, der ligger til grund for MBSR. Desuden kræver det evnen til at kunne artikulere disse centrale aspekter af undervisningen. Det er derfor vigtigt at elever på MBSR-uddannelsen forfølger og færdiggør en akademisk grad inden for et fag, der har forbindelse til anvendelsen af MBSR. Psykologi, medicin, og andre sundhedsvidenskabelige fag, samt fag inden for læring og formidling er typiske fagområder. Men enhver grundig uddannelse eller træning, der vægter en forståelse af krop og sind, og samtidig inkluderer det at stå til rådighed for andre mennesker gennem omsorgsarbejde eller formidling, kan accepteres. Hvis du ønsker at ansøge om MBSR-undervisercertificering skal du være i besiddelse af en akademisk grad eller kunne dokumentere en tilsvarende forståelse gennem omfattende praktisk erfaring inden for et relateret arbejdsområde.